Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Pozvánka na ŠVK 2019

Vážené dámy, vážení páni,

v mene Organizačného a Odborného výboru ŠVK PriF UK si Vás dovoľujem pozvať na vedecké podujatie s medzinárodnou účasťou, Študentskú vedeckú konferenciu PriF UK 2019, ktorá sa bude konať na pôde Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave

v utorok 9. apríla 2019

Študenti bakalárskeho, magisterského (inžinierskeho) a doktorandského štúdia (bez PhD.) majú výbornú príležitosť verejne prezentovať výsledky svojej vedeckej práce, a tiež seba ako osobnosť. Konferencie sa môžu aktívne zúčastniť aj študenti stredných škôl a gymnázií.

Na ŠVK budú v každej hlavnej sekcii (biologickej, didaktickej, environmentálnej, geografickej, geologickej, chemickej) odovzdané diplomy a ocenenia dekana fakulty, Cena prezidenta Slovenského jadrového fóra za najlepší príspevok z tematiky palivového cyklu jadrovo-energetických zariadení a využívania ionizujúceho žiarenia v lekárskych a prírodných vedách, ale aj ceny komerčných firiem. Výstupom bude recenzovaný zborník plnotextových príspevkov s ISBN.

Poplatky: Účastníci, ktorí boli ocenení na ŠVK Prif UK 2018, konferenčný poplatok pre ŠVK PriF UK 2019 NEHRADIA. Študenti Prif UK Bc. a Mgr. stupňa štúdia konferenčný poplatok NEHRADIA. Študenti stredných škôl a gymnázií konferenčný poplatok NEHRADIA. Registrácia prihlášok a príspevkov je realizovaná výlučne cez webové rozhranie, a to od 4. 3.

Termín pre registráciu účastníkov a príspevkov sme predĺžili do polnoci stredy 13. marca, 23:59!

Navštíviť nás môžete aj na Facebook-ovej stránke ŠVK.

 

S úctou a prianím pekného dňa,

Michal Galamboš
predseda ŠVK PriF UK