Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Poplatky ŠVK 2021

Poplatky ŠVK 2021

Konferenčný poplatok: 20,- €
(konferenčný poplatok zahŕňa max. 2 príspevky)
Potvrdenie o zaplatení konferenčného poplatku dostane každý platiaci účastník v elektronickej forme maximálne do dvoch dní od konania eŠVK 2021 a do 14 dní od konania konferencie im bude potvrdenie doručené poštou.

UPOZORNENIE:
Príspevky budú akceptované a zaradené do Zborníka eŠVK 202 len v prípade, že dodržíte stanovený termín (26.marca 2021) na uhradenie konferenčného poplatku.

Pokyny pre úhradu konferenčného poplatku

1. Konferenčný poplatok NEHRADIA:

  • účastníci, ktorí boli ocenení na eŠVK PriF UK 2020;
  • študenti stredných škôl a gymnázií;
  • študenti PriF UK Bc. a Mgr. stupňa štúdia;
  • členovia Organizačného výboru.

2. Konferenčný poplatok HRADIA:

Interní doktorandi PriF UK v Bratislave, a to jedným z nasledujúcich spôsobov:

  • v registračnom formulári eŠVK uvedú po dohode so svojím školiteľom tzv. prvok ŠPP (kód grantu v účtovnom systéme Sofia, NIE číslo grantu), na ktorom sú finančné prostriedky a z ktorého im PriF stiahne konferenčný poplatok ako príspevok fakulte;
  • prevodom na účet, spôsobom uvedeným v časti Ostatní účastníci eŠVK 2021, do 26. marča 2021, pričom presný dátum realizácie platby spolu s dokladom o zaplatení (printscreen prevodu, pdf...) je potrebné oznámiť na e-mailovú adresu: maria.chovancovauniba.sk

3. Ostatní účastníci eŠVK 2021:

- hradia konferenčný poplatok do 26. marca 2021 prevodom na účet:

ŠTÁTNA POKLADNICA, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15
Účet: 000000-7000082845/8180
VS: 21042021
IBAN: SK34 8180 0000 0070 0008 2845
SWIFT: SUBASKBX
(pri platbe zo zahraničia môže byť generovaný údaj BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX, čo je v poriadku)
Produkt: Bežný účet neúročený
Názov účtu: Bežný účet Prírodovedecká fakulta UK Bratislava
Mena účtu: EUR
Klient/VOJ: Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
ID klienta/VOJ: 11260
Adresa klienta/VOJ: Mlynská dolina, Bratislava – mestská časť Karlova Ves, 842 15

DO POZNÁMKY UVÁDZAJTE PRIEZVISKO A MENO ÚČASTNÍKA.

Doklad o zaplatení (printscreen bankového prevodu, pdf ...) spolu s presným dátumom platby JE POTREBNÉ zaslať na e-mailovú adresu: maria.chovancovauniba.sk

Účastníci, za ktorých uhradila konferenčný poplatok organizácia, musia túto skutočnosť uviesť v registračnom formulári ŠVK. Pre vystavenie daňového dokladu je potrebné uviesť identifikačné údaje organizácie:

Celý názov organizácie
IČO
Adresa organizácie – ulica, PSČ, mesto, štát
Platca DPH (áno/nie)
Fyzická/právnická osoba
DIČ
IČ DPH

Bez uvedenia potrebných identifikačných údajov organizácie alebo v prípade uhradenia poplatku zo súkromného účtu účastníka nebude možné faktúru vystaviť. V tomto prípade účastník obdrží potvrdenie o zaplatení konferenčného poplatku, ktorý obsahuje všetky náležité informácie.

Faktúry budú vystavené v deň konania eŠVK 2021 a budú zaslané poštou na adresu organizácie, ktorá uhrádzala konferenčný poplatok.

Akékoľvek otázky týkajúce sa poplatkov smerujte, prosím, na e-mailovú adresu: maria.chovancovauniba.sk