Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Poplatky ŠVK 2019

Konferenčný poplatok: 35,- €
(konferenčný poplatok zahŕňa max. 2 príspevky, organizačné a technické zabezpečenie konferencie, konferenčné a informačné materiály, spoločenský večer, recenzovaný zborník plnotextových príspevkov s ISBN, ktorý bude dostupný online na webe ŠVK v časti Zborníky)
Potvrdenie o zaplatení konferenčného poplatku dostane každý platiaci účastník počas registrácie na konferenciu, v deň konania ŠVK 2019.

UPOZORNENIE:
Príspevky budú akceptované a zaradené do Zborníka ŠVK 2019 len v prípade, že dodržíte stanovený termín (29. marca 2019) na uhradenie konferenčného poplatku.

Pokyny pre úhradu konferenčného poplatku

účastníci, ktorí boli ocenení na ŠVK Prif UK 2018, konferenčný poplatok pre ŠVK PriF UK 2019 NEHRADIA.

Študenti stredných škôl a gymnázií konferenčný poplatok NEHRADIA.

Študenti PriF UK Bc. a Mgr. stupňa štúdia konferenčný poplatok NEHRADIA.

Členovia Organizačného výboru konferenčný poplatok NEHRADIA.

Interní doktorandi PriF UK v Bratislave: môžu uhradiť konferenčný poplatok jedným z nasledujúcich spôsobov:

  • v registračnom formulári ŠVK uvedú po dohode so svojím školiteľom tzv. prvok ŠPP (kód grantu v účtovnom systéme Sofia, NIE číslo grantu), na ktorom sú finančné prostriedky, a z ktorého im PriF stiahne konferenčný poplatok ako príspevok fakulte.
  • Konferenčný poplatok môžu interní doktorandi uhradiť aj prevodom na účet, spôsobom uvedeným v časti Ostatní účastníci ŠVK, do 29. marca 2019. Presný dátum realizácie platby je potrebné oznámiť na e-mailovú adresu: vladimira.dzugasova(at)uniba.sk

Ostatní účastníci ŠVK 2019:
hradia konferenčný poplatok do 29. marca 2019 prevodom na účet:
ŠTÁTNA POKLADNICA, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15
Účet: 000000-7000082845/8180
VS: 1042019
IBAN: SK34 8180 0000 0070 0008 2845
SWIFT: SUBASKBX
(pri platbe zo zahraničia môže byť generovaný údaj BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX, čo je v poriadku)
Produkt: Bežný účet neúročený
Názov účtu: Bežný účet Prírodovedecká fakulta UK Bratislava
Mena účtu: EUR
Klient/VOJ: Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
ID klienta/VOJ: 11260
Adresa klienta/VOJ: Mlynská dolina, Bratislava – mestská časť Karlova Ves, 842 15
DO POZNÁMKY UVÁDZAJTE PRIEZVISKO A MENO ÚČASTNÍKA.

Presný dátum realizácie platby je potrebné oznámiť na e-mailovú adresu:
vladimira.dzugasova(at)uniba.sk

Účastníci požadujúci pre svoju organizáciu daňový doklad o zaplatení:
musia túto skutočnosť uviesť v registračnom formulári ŠVK, spolu s presnými identifikačnými údajmi organizácie, ktorá poplatok hradila:
Celý názov organizácie
IČO
Adresa organizácie – ulica, PSČ, mesto, štát
Platca DPH (áno/nie)
Fyzická/právnická osoba
DIČ
IČ DPH
Primárne číslo účtu
Daňová klasifikácia

Akékoľvek otázky týkajúce sa poplatkov smerujte, prosím, na e-mailovú adresu:
vladimira.dzugasova(at)uniba.sk