Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Ocenenia pre najlepších

Ocenenie za najlepší príspevok z oblasti biológie, chémie, environmentalistiky, geografie, geológie a didaktiky prírodných vied

Najlepšie napísaný a najzaujímavejší príspevok, prezentovaný formou prednášky odporučia odborní garanti príslušných sekcií. Výhercom dekan PriF UK udelí diplom za najlepší príspevok v jednotlivých oblastiach a dostanú vecnú, resp. finančnú cenu.

Ocenenie prezidenta Slovenského jadrového fóra za najlepší príspevok z tematiky palivového cyklu jadrovo-energetických zariadení a využívania ionizujúceho žiarenia v lekárskych, farmaceutických a prírodných vedách

Účastníci ŠVK, ktorí získajú Ocenenie prezidenta Slovenského jadrového fóra, dostanú diplom a vecnú, resp. finančnú cenu.

Hlasovanie o "Naj poster"

Hlasujú aktívni účastníci konferencie formou hlasovacieho lístka, ktorý obdržia pri registrácii.

Výhercovia ankety budú ocenení zaujímavými vecnými cenami. Vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie diplomov a cien sa uskutoční na spoločenskom večeri.