Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Ocenení na ŠVK 2019

Na ŠVK PriF UK 2019 bolo odovzdaných celkom 10 diplomov a 10 balíkov rôznych cien.

Ocenenie prezidenta Slovenského jadrového fóra

Ocenenie prezidenta Slovenského jadrového fóra za najlepší príspevok z tematiky palivového cyklu jadrovo-energetických zariadení a využívania ionizujúceho žiarenia v lekárskych a prírodných vedách získali:

· Andrea HAMAROVÁ „Charakterizácia adsorpčných materiálov EDTA-GLA-Chitosan využiteľných pri odstraňovaní rádionuklidov z vodných roztokov.“ (Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra jadrovej chémie)

· Kateřina FIALOVÁ „Příprava a charakterizace nanomateriálů Ce4+ a Zr4+ s ohledem na využití při separaci farmaceutických radionuklidů.“ (České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra jaderné chemie)

· Ivana BONKOVÁ „Charakterizácia nanokryštalických komplexov železa pomocou Mössbauerovej spektrometrie.“ (Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Ústav laboratórneho výskumu geomateriálov)

Diplom dekana PriF UK

za najlepší príspevok a prednášku dostali:

· v biologickej sekcii: Petronela VARGOVÁ „Analýza dermatoglyfických minúcií v III. interdigitálnom priestore dlane u žien v slovenskej populácii.“ (Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra antropológie)

· v didaktickej sekcii: Alexandra MURÍNOVÁ „Využitie analógie ako prostriedku zmysluplného učenia žiakov v téme chemická väzba.“ (Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky)

· v environmentálnej sekcii: Martin ŠEBESTA „Distribúcia nanočastíc TiO2 v dvoch pôdach.“ (Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Ústav Laboratórneho výskumu geomateriálov)

· v geografickej sekcii: Adam RUSINKO „Vplyv geografických faktorov na zmeny krajinnej pokrývky Slovenska.“ (Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzickej geografie a geoekológie)

· v geologickej sekcii: Monika KUBERNÁTOVÁ „Pb-bohatý turmalín v pegmatitu z Minh Tien, Vietnam.“ (Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav geologických věd)

· v chemickej sekcii: Kristína ALMÁŠIOVÁ „Syntéza derivátov N,5-diaryloxazol-2-amínu.“ (Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie)

· za najlepší poster: Petra CHAĽOVÁ „Konštrukcia plazmidov pre sledovanie vplyvu jednotlivých elementov regulácie replikácie plazmidu R1.“ (Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie)

Zborník ŠVK

Zborník ŠVK PriF UK 2019 si môžete stiahnuť na   

https://fns.uniba.sk/studium/svk/zborniky-svk/

ŠVK PriF UK 2020

ŠVK PriF UK 20202 sa bude konať v stredu 22. 4. 2020.

Predseda ŠVK

doc. RNDr. Michal Galamboš, PhD.
Associate Professor
Department of Inorganic Chemistry
Faculty of Natural Sciences
Comenius University in Bratislava

Fotografia