Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Informácie pre autorov

ŠVK PriF UK je určená študentom bakalárskeho, magisterského a doktorandského stupňa štúdia s prírodovedným zameraním práce v rámci stanovených tematických okruhov (bez vedecko-akademickej hodnosti PhD., tzn. prezentujúci autor nesmie mať udelenú hodnosť PhD.). Konferencie sa môžu aktívne zúčastniť aj študenti stredných škôl a gymnázií.

REGISTRÁCIA účastníkov ŠVK 2019 je UZAVRETÁ.

Prezentujúci (prvý) autor sa môže ŠVK zúčastniť maximálne s dvoma príspevkami. Príspevok na ŠVK spracúva riešenú tému na úrovni pôvodnej vedeckej štúdie s reprezentatívnym výberom odbornej literatúry, s vhodne zvolenými vedeckými postupmi, verifikovateľnými hypotézami a je spracovaný vo forme vedeckého článku (viď. Šablóna príspevku). Ako príspevok na ŠVK nie je prípustný kompilát odbornej literatúry!

Príspevky do zborníka

Podávanie príspevkov na ŠVK je možné výhradne prostredníctvom webstránky ŠVK PriF UK. Podávanie bolo otvorené v predĺženom termíne od 4. 3. do 13. 3.

Systém pre podávanie príspevkov pre ŠVK 2019 na stránke
svkprifuk.fns.uniba.sk je už UZAVRETÝ.

Príspevky do zborníka ŠVK budú prijímané v slovenskom, českom, alebo anglickom jazyku. Príspevok musí byť vypracovaný v MS Word a formátovaný podľa požadovanej šablóny. Súbor s príspevkom musí byť uložený pod menom prezentujúceho autora v tvare Priezvisko_Meno.docx (bez diakritiky) v maximálnej celkovej veľkosti do 5MB.

Šablóna príspevkov pre ŠVK 2019

Dôležité upozornenie: Použite aktuálne šablóny pre rok 2019. Stanovený formát príspevku (fonty, veľkosti písma, riadkovanie, nastavenia okrajov strán, poradie jednotlivých častí atď.) je povinné dodržať tak, ako je stanovené v šablóne. Tabuľky musia byť vytvorené priamo v MS Word, nie skopírované z MS Excel. Grafy musia byť do textu vložené ako obrázky vo formáte png/jpg (Vložiť špeciálne...), nie ako editovateľné objekty MS Excel. Obrázky vkladajte vo vhodnom rozlíšení. Nedodržanie formálnych požiadaviek môže byť dôvodom pre neprijatie príspevku.

Šablónu príspevku ŠVK v slovenčine/češtine je dispozícii na stiahnutie tu.

Template for Conference submissions in English is available for download here.

Príspevok ŠVK

Zborník ŠVK 2018

Rozsah celého príspevku (spolu s tabuľkami, obrázkami a prílohami) je minimálne 3 strany, maximálne 6 strán.

Príspevky, ktoré nebudú spĺňať formálne požiadavky (rozsah príspevku, formátovanie textu podľa šablóny, citovanie literatúry) nebudú podstúpené na recenziu a budú vrátené autorovi (nebudú zaradené do zborníka ani do programu konferencie)! Akceptované príspevky budú uverejnené v zborníku recenzovaných príspevkov konferencie.

Na ŠVK môže byť prezentovaný výlučne príspevok, ktorý prešiel recenziou a bol zaradený do zborníka.

Účastník ŠVK si môže sám zvoliť formu prezentácie svojho príspevku, a to buď prednášku alebo poster.

Prezentácia príspevku formou prednášky

Prezentácia: 10 minút + 5 minút diskusia. Pre prednášajúcich bude k dispozícii dataprojektor.

Prezentácia príspevku formou posteru

Rozmery posteru: šírka max. 70 cm, výška max. 90 cm

Prezentácia posteru: autorom sú pred konferenciou pridelené čísla panelov, na ktoré pred konferenciou svoj postery vyvesia. Akceptované môžu byť len postery, ktorých názvy a autori sa zhodujú s údajmi príspevku v Zborníku. Autori sú povinní zdržiavať sa pri posteroch v čase vyhradenom pre prezentácie príspevkov v Posterovej sekcii. Hneď po skončení konferencie autori svoje postery zvesia. Za postery, ktoré neboli na konci konferencie zvesené, organizátori nezodpovedajú!