Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Výška školného

Výška školného a poplatkov spojených so štúdiom pre ak. rok 2020/2021

Vnútorný predpis č. 11/2020  [.pdf]
Smernica rektora UK, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK v akademickom roku 2020/2021.

Predpis je platný od 29. 07. 2020 a účinný od 01. 09. 2020.

Prílohy č. 1-14  [.pdf]

 

Výška školného a poplatkov spojených so štúdiom pre ak. rok 2019/2020

Výška školného a poplatkov spojených so štúdiom pre ak. rok 2018/2019