Tlačivá

Tlačivá pre podania na Študijné oddelenie

Súhlas s neskorším vydaním dokladov o ukončení štúdia  -  pdf

Čestné vyhlásenie  -  doc

Prihláška na štátnu skúšku Bc. stupeň štúdia  -       doc

Prihláška na štátnu skúšku Mgr. stupeň štúdia  -     doc

Žiadosť prerušenie, zanechanie, zmena  -     pdf   doc

Žiadosť (všeobecná)  -  pdf   doc

Žiadosť o uznanie kreditov  -  pdf   doc

Zmluva o štúdiu  -  doc

Potvrdenie o dobe štúdia (pre zápočet rokov) [doc]

Žiadosť o dobe štúdia [doc]

Potvrdenie o (ne)poberaní sociálneho štipendia [doc]

Podpora študentov so špecifickými potrebami

Potvrdenie o poruchách učenia [.pdf]

Potvrdenie o zdravotnom znevýhodnení [.pdf]

Žiadosť o zaradenie do evidencie študentov so špecifickými potrebami
a súhlas s vyhodnotením špecifických potrieb [.pdf]

Kontakt pre podporu študentov so špecifickými potrebami