Potvrdenie o dobe štúdia

Potvrdenie o dobe štúdia na PriF UK:

Žiadosť o dobe štúdia

Absolventi, ktorí potrebujú potvrdiť dobu štúdia, v žiadosti uvedú:

 

·         meno a priezvisko, pod ktorým študovali (platí v prípade zmeny mena)

·         dátum narodenia

·         odbor, ktorý študovali

·         obdobie, v ktorom študovali

          (uviesť rok odkedy - dokedy, vylúčenie, zanechanie alebo riadne ukončenie)

 

  • Potvrdenie o dobe štúdia je spoplatnené v zmysle smernice rektora UK č.4/2010  sumou  7 €
  • Výpis výsledkov štúdia: 3,30€/ akademický rok   a  6,60€/akad.rok v anglickom jazyku 
  • Výpis výsledkov štúdia absolventovi štúdia:  16,60 €
  • Kópia vysvedčenia do  roku 2015  suma : 33 €  od roku 2016 žiadať : ARCHÍV rektorát UK

 

Informácie dostanete na tel. čísle:   02 / 90 149 676  p. Štefunková

Žiadosť je možné zaslať aj mailom na adresu:  dasa.stefunkovauniba.sk 

 

číslo účtu:  SK3481800000007000082845 BIC: SPSRSKBAXXX

variabilný symbol: 649099

 

K žiadosti priložiť šek o zaplatení alebo o prevode na účet.

 

 

V prípade ukončenia štúdia matematiky a fyziky na FMFI i keď štúdium bolo začaté na PriF UK od roku 1980, je potvrdenie potrebné žiadať tam.

Adresa: FMFI, študijné oddelenie

             Mlynská dolina

             842 48 Bratislava