Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Informácie pre študentov

Informácie študijného oddelenia pre študentov


Dôležité upozornenie pre študentov - karta študenta ISIC

Nové výberové predmety

PRAKTICKÁ GEOLÓGIA PRE VŠETKÝCH obsah

Zelená univerzita

Človek ako súčasť prírody

Globálne problémy životného prostredia

Katedra jazykov v spolupráci s Katedrou didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky PriF UK ponúka študentom 3. ročníka učiteľstva všeobecno-vzdelávacích predmetov v ZS/LS 2019-2020 nový predmet CLIL - integrované vyučovanie prírodovedného predmetu a cudzieho jazyka pre učiteľov.

Ukončenie  štúdia a záverečné práce

Upozornenie

Finálna verzia záverečnej práce sa do AIS môže vložiť IBA RAZ!! Po uložení sa nemôžu v práci robiť žiadne ďalšie úpravy.

Návod na vkladanie záverečných prác

Po štátnych záverečných skúškach je potrebné priniesť na študijné oddelenie vyplnené tlačivo o tom, že nemáte žiadne záväzky voči knižnici!