Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Imatrikulácie

 

I m a t r i k u l á c i a

Kto:     všetci prváci denného bakalárskeho štúdia

Kde:    Aula Univerzity Komenského, Šafárikovo nám. 6, Bratislava

Kedy:  16. októbra 2018 (utorok)

Časový harmonogram  imatrikulácií podľa študijných programov:

hod.

 

študijný program

  10.00

biológia,  medicínska biológia, systematická biológia, biochémia, chémia, environmentalistika, Environmental Studies, Biological Chemistry

 

12.45

geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia,

geografia a demografia v štátnej správe a samospráve,

geografia a geoekológia pre plánovanie krajiny, geografia, geoinformatika a kartografia,

geológia, paleobiológia,

všetky učiteľstvá

 

 

 

V uvedený čas (10.00, 12.45) sa študenti podľa vyššie uvedeného rozdelenia dostavia pred aulu UK

v spoločenskom odeve a obuvi

v súlade   s príkazom rektora UK č.2/2012,  ktorým sa upravujú požiadavky na spoločenský odev študentov a absolventov na imatrikulačných a promočných aktoch.

Priebeh imatrikulácií:

·        nácvik slávnostného odovzdávania imatrikulačného listu

·        slávnostné vykonanie sľubu a odovzdávanie imatrikulačného listu

·        ukončenie

Dekan Prírodovedeckej fakulty UK udeľuje študentom 1. ročníka bakalárskeho stupňa štúdia v deň imatrikulácie dekanské voľno.