Imatrikulácie

I m a t r i k u l á c i a

Kto:     všetci prváci denného bakalárskeho štúdia

Kde:    Aula Univerzity Komenského, Šafárikovo nám. 6, Bratislava

Kedy:  19. októbra 2017 (štvrtok)

Časový harmonogram pri imatrikulácii podľa študijných programov:

hod.

 

študijný program

  8.15

biológia,  medicínska biológia, systematická biológia

 

11.30

biochémia, chémia

geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia,

geografia a demografia v štátnej správe a samospráve,

geografia a geoekológia pre plánovanie krajiny, geografia, geoinformatika a kartografia,

geológia, geológia vo využívaní krajiny, paleobiológia,

environmentalistika, Environmental Studies,

všetky učiteľstvá

 

 

 

V uvedený čas (8.15, 11.30) sa študenti podľa vyššie uvedeného rozdelenia dostavia pred aulu UK

v spoločenskom odeve a obuvi

v súlade   s príkazom rektora UK č.2/2012,  ktorým sa upravujú požiadavky na spoločenský odev študentov a absolventov na imatrikulačných a promočných aktoch.

Priebeh imatrikulácií:

·        nácvik slávnostného odovzdávania imatrikulačného listu

·        slávnostné vykonanie sľubu a odovzdávanie imatrikulačného listu

·        ukončenie

Dekan Prírodovedeckej fakulty UK udeľuje študentom 1. ročníka bakalárskeho stupňa štúdia v deň imatrikulácie dekanské voľno.