Cenník služieb

Cenník služieb

<output>Nový cenník platný pre AR 2019/2020</output>

Nový cenník platný pre AR 2020/2021

 

Číslo účtu:

Banka: Štátna pokladnica

Účet:SK 34 8180 0000 0070 00082845

Variabilný symbol: 213141 (validačná známka)

<output>

Banka: Štátna pokladnica

Účet:SK 34 8180 0000 0070 00082845

Variabilný symbol: 223242
Špecifický symbol: rodné číslo uchádzača 

(platobný príkaz sa automaticky generuje v elektronickej prihláške - platiť podľa vygenerovaného príkazu)

Bankové spojenie pre zahraničných uchádzačov

Názov banky : VUB, a.s. Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava
Názov príjemcu : Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava
SWIFT : SUBASKBX
IBAN : SK3481800000007000082845

</output>

<output>

Banka: Štátna pokladnica

Účet:SK 34 8180 0000 0070 00082845

Variabilný symbol: 223242
Špecifický symbol: rodné číslo uchádzača 

(platobný príkaz sa automaticky generuje v elektronickej prihláške - platiť podľa vygenerovaného príkazu)

Bankové spojenie pre zahraničných uchádzačov

Názov banky : VUB, a.s. Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava
Názov príjemcu : Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava
SWIFT : SUBASKBX
IBAN : SK3481800000007000082845

</output>