Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Informácie pre študentov

Harmonogram podpisovania zápisných listov na zimný semester AR 2019/2020

Harmonogram podpisovania zápisných listov na zimný semester  AR 2019/2020

Začiatok akademického roku 2019-2020

Rozvrhy 2019/2020 zimný semester a zoznamy študentov

Oznam pre študentov vyšších ročníkov.

Rozvrh je viditeľný v AIS, sú sprístupnené predmety nasadené do rozvrhu, aj všetky ostatné predmety.

Pokiaľ predmet ešte nemá reálny čas výučby, je uvedený dole pod rozvrhovou tabuľkou s poznámkou "Predmet bude prebiehať (nasadený) po dohode s vyučujúcim", "Predmet bude prebiehať po dohode s vedúcim DP" alebo podobnou poznámkou. V niektorých prípadoch sú tieto predmety nasadené aj v rozvrhu, ale bez miestnosti a tiež s podobnými poznámkami.

Ak si študent dané predmety zapísal a chce ich navštevovať, je jeho povinnosťou hneď na začiatku semestra kontaktovať vyučujúceho a miesto a čas výučby si dohodnúť.

Prvý deň semestra 23.09.2019 je udelené dekanské voľno kvoli slávnostnému otvoreniu akademického roku a sprievodným aktivitám.

Oznam pre študentov prvého ročníka bakalárskeho štúdia.

Chceme upozorniť prvákov bakalárov, že triednická hodina v pondelok ráno o 8.00 v CH1-1 určite bude a je potrebné, aby ste sa jej zúčastnili. Dostanete všetky informácie, ktoré sú potrebné pre úspešný priebeh štúdia.

Štipendium pre študentky

Kliknite na obrázok

Dôležité upozornenie pre študentov - karta študenta ISIC

Nové výberové predmety

Zelená univerzita

Človek ako súčasť prírody

Globálne problémy životného prostredia

Katedra jazykov v spolupráci s Katedrou didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky PriF UK ponúka študentom 3. ročníka učiteľstva všeobecno-vzdelávacích predmetov v ZS/LS 2019-2020 nový predmet CLIL - integrované vyučovanie prírodovedného predmetu a cudzieho jazyka pre učiteľov.

Ukončenie  štúdia a záverečné práce

Upozornenie

Finálna verzia záverečnej práce sa do AIS môže vložiť IBA RAZ!! Po uložení sa nemôžu v práci robiť žiadne ďalšie úpravy.

Návod na vkladanie záverečných prác

Po štátnych záverečných skúškach je potrebné priniesť na študijné oddelenie vyplnené tlačivo o tom, že nemáte žiadne záväzky voči knižnici!