Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Študenti Bc., Mgr.

Aktuálne informácie študijného oddelenia

Informácie pre študentov

Tlačivá

Potvrdenie o dobe štúdia

Cenník služieb pre AR 2019/2020 

Imatrikulácie 

Dôležité dokumenty pre študentov

Vnútorný predpis PriF UK č. 15/2020    [.doc]
Smernica dekana PriF UK
Organizácia a podmienky pedagogického procesu a pedagogickej praxe na  PriF UK na zimný semester akademického roka 2020/2021

Študijný poriadok platný do 1. 9. 2020

Študijný poriadok platný od 1. 9. 2020

Prílohy k študijnému poriadku platnému od 1. 9. 2020

Výška školného

Študijné programy a harmonogram štúdia

Študijné programy

Harmonogram štúdia