Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Odborové motivačné štipendiá

Odborové motivačné štipendium ak.r.2019/2020

Usmernenie k udeľovaniu motivačných odborových štipendií na ak.rok 2019/2020 

V súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj podľa článku 5 Štipendijného poriadku Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave č.1/2018 priznáva fakulta študentom z účelových prostriedkov štátneho rozpočtu motivačné štipendium vo vybraných študijných odboroch. V dikcii príslušných právnych noriem pri rozhodovaní o priznaní odborového motivačného štipendia sa zohľadnia študijné výsledky z predchádzajúceho štúdia, pričom administrácia prebieha automaticky na báze podkladov AIS študenti nemusia podávať žiadosť s výnimkou:

- Študenti 1. ročníka bakalárskeho štúdia; študent prikladá overenú kópiu vysvedčenia z posledného roku štúdia na strednej škole

-  Študenti 1. ročníka magisterského štúdia /predchádzajúce štúdium bolo na inej VŠ; študent prikladá potvrdenie o VŠP na predchádzajúcom bakalárskom štúdiu z inej VŠ

Oznam

Žiadosť 1.ročník Bc. stupeň štúdia

Žiadosť 1.ročník Mgr. stupeň štúdia /predchádzajúce štúdium bolo na inej VŠ/

Žiadosť spolu s prílohami môžu študenti podať najneskôr  do 15. októbra  2019 do 15.00 hod. (Bc. Miličková, miestnosť CH1 - 107)

<output>Študenti uvedení na priloženom zozname si prevezmú rozhodnutie o priznaní motivačného štipendia za vynikajúci prospech od 03.12.2018 do 10.12.2018 v pav. CH1-105 /Bc. Ľudmila Sojková Zemková/</output>

<output><article class="span6">

Študenti uvedení na priloženom zozname si prevezmú rozhodnutie o priznaní motivačného štipendia za vynikajúci prospech od 03.12.2018 do 10.12.2018 v pav. CH1-105 /Bc. Ľudmila Sojková Zemková/

2.a 3. roč. Bc. a 1.roč.Mgr.

2.ročník Mgr.stupeň štúdia

 

Zároveň žiadame študentov, aby zdokladovali číslo svojho účtu pri prevzatí rozhodnutia

V prípade, že si študent nemôže prevziať rozhodnutie v uvedenom termíne, kontaktujte  mailom /katarina.milickova@uniba.sk/

</article> <aside class="span3">

Študijné oddelenie
Prírodovedecká fakulta
Univerzity Komenského
Bratislava

PRIF UK
Mlynská dolina
Ilkovičova 6
842 15 Bratislava 4

Email: prif.so@uniba.sk

Telefón: +421(02)602-96-111 (ústredňa)

</aside> </output>

<output>Študenti uvedení na priloženom zozname si prevezmú rozhodnutie o priznaní motivačného štipendia za vynikajúci prospech od 16.11. do 28.11.2016 počas úradných hodín na študijnom oddelení</output>

<output>

Študenti uvedení na priloženom zozname si prevezmú rozhodnutie o priznaní motivačného štipendia za vynikajúci prospech od 16.11. do 28.11.2016 počas úradných hodín na študijnom oddelení

Bc. stupeň štúdia: CH1-107; Bc. Miličková

Mgr.stupeň štúdia:  CH1-105; Bc. Sojková-Zemková

 

Zároveň žiadame študentov, aby zdokladovali číslo svojho účtu pri prevzatí rozhodnutia

</output>

<output>

Študenti uvedení na priloženom zozname si prevezmú rozhodnutie o priznaní motivačného štipendia za vynikajúci prospech od 16.11. do 28.11.2016 počas úradných hodín na študijnom oddelení

Bc. stupeň štúdia: CH1-107; Bc. Miličková

Mgr.stupeň štúdia:  CH1-105; Bc. Sojková-Zemková

 

Zároveň žiadame študentov, aby zdokladovali číslo svojho účtu pri prevzatí rozhodnutia

</output>