Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Odborové motivačné štipendiá

Odborové motivačné štipendium ak.r.2020/2021

Usmernenie pre priznávanie motivačných odborových štipendií v ak.roku 2020/2021

Žiadosti o odborové štipendium je možné podať do 09.októbra 2020

do 11.00 hod., pav. CH1-107 /K.Miličková/

V súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj podľa článku 5 Štipendijného poriadku Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave č.1/2018 priznáva fakulta študentom z účelových prostriedkov štátneho rozpočtu motivačné štipendium vo vybraných študijných odboroch. V dikcii príslušných právnych noriem pri rozhodovaní o priznaní odborového motivačného štipendia sa zohľadnia študijné výsledky z predchádzajúceho štúdia, pričom administrácia prebieha automaticky na báze podkladov AIS študenti nemusia podávať žiadosť s výnimkou:

- Študenti 1. ročníka bakalárskeho štúdia; študent prikladá overenú kópiu vysvedčenia z posledného roku štúdia na strednej škole

Žiadosť 1.roč.Bc.

-  Študenti 1. ročníka magisterského štúdia /predchádzajúce štúdium bolo na inej VŠ; študent prikladá potvrdenie o VŠP na predchádzajúcom bakalárskom štúdiu z inej VŠ

Žiadosť 1.roč.Mgr.

                                                                           * * * * * *

Zoznam študentov, ktorým bolo priznané odborové štipendium

1.roč. Bc. štúdia - štipendium sa priznáva a poskytuje od 1.apríla do 31.mája príslušného ak.roka; v súlade s čl.5, ods.9 Štipendijného poriadku Prírodovedeckej fakulty UK (Vnútorný predpis č.10/2019)

2. a 3. roč. Bc. štúdia

1. a 2.roč. Mgr. štúdia

Študenti uvedení na zoznamoch pošlú svoje aktuálne č.účtu v tvare IBAN, najneskôr do 11. decembra 2020 na: katarina.milickovauniba.sk , zároveň uvedú svoje meno,priezvisko, ročník a odbor štúdia

Vyššie uvedené údaje je potrebné poslať z dôvodu administrácie odborových štipendiíí !!

Rozhodnutia o priznaní štipendia budú zasielané poštou

<output>Študenti uvedení na priloženom zozname si prevezmú rozhodnutie o priznaní motivačného štipendia za vynikajúci prospech od 03.12.2018 do 10.12.2018 v pav. CH1-105 /Bc. Ľudmila Sojková Zemková/</output>

<output><article class="span6">

Študenti uvedení na priloženom zozname si prevezmú rozhodnutie o priznaní motivačného štipendia za vynikajúci prospech od 03.12.2018 do 10.12.2018 v pav. CH1-105 /Bc. Ľudmila Sojková Zemková/

2.a 3. roč. Bc. a 1.roč.Mgr.

2.ročník Mgr.stupeň štúdia

 

Zároveň žiadame študentov, aby zdokladovali číslo svojho účtu pri prevzatí rozhodnutia

V prípade, že si študent nemôže prevziať rozhodnutie v uvedenom termíne, kontaktujte  mailom /katarina.milickova@uniba.sk/

</article> <aside class="span3">

Študijné oddelenie
Prírodovedecká fakulta
Univerzity Komenského
Bratislava

PRIF UK
Mlynská dolina
Ilkovičova 6
842 15 Bratislava 4

Email: prif.so@uniba.sk

Telefón: +421(02)602-96-111 (ústredňa)

</aside> </output>

<output>Študenti uvedení na priloženom zozname si prevezmú rozhodnutie o priznaní motivačného štipendia za vynikajúci prospech od 16.11. do 28.11.2016 počas úradných hodín na študijnom oddelení</output>

<output>

Študenti uvedení na priloženom zozname si prevezmú rozhodnutie o priznaní motivačného štipendia za vynikajúci prospech od 16.11. do 28.11.2016 počas úradných hodín na študijnom oddelení

Bc. stupeň štúdia: CH1-107; Bc. Miličková

Mgr.stupeň štúdia:  CH1-105; Bc. Sojková-Zemková

 

Zároveň žiadame študentov, aby zdokladovali číslo svojho účtu pri prevzatí rozhodnutia

</output>

<output>

Študenti uvedení na priloženom zozname si prevezmú rozhodnutie o priznaní motivačného štipendia za vynikajúci prospech od 16.11. do 28.11.2016 počas úradných hodín na študijnom oddelení

Bc. stupeň štúdia: CH1-107; Bc. Miličková

Mgr.stupeň štúdia:  CH1-105; Bc. Sojková-Zemková

 

Zároveň žiadame študentov, aby zdokladovali číslo svojho účtu pri prevzatí rozhodnutia

</output>