Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Motivačné štipendiá za vynikajúci prospech

Druhy štipendií

Dekan fakulty priznáva motivačné štipendium za vynikajúci prospech počnúc druhým rokom štúdia študentovi bakalárskeho študijného programu alebo študentovi spojeného prvého a druhého stupňa štúdia podľa § 53 ods. 3 zákona o vysokých školách, ktorý študuje v dennej forme štúdia, za vynikajúce plnenie študijných povinností v predchádzajúcom akademickom roku, ak nemal v tom roku prerušené štúdium.

Dekan fakulty môže priznať štipendium aj študentovi študujúcemu podľa odseku 1 v prvom roku štúdia, ak dosiahol vynikajúce plnenie študijných povinností v predchádzajúcej časti akademického roka, ak nemal v tej časti roka prerušené štúdium.

Dekan fakulty priznáva štipendium v prvom roku štúdia študentovi magisterského študijného programu, ktorý študuje v dennej forme štúdia, za vynikajúce plnenie študijných povinností v poslednom roku bakalárskeho štúdia, na ktorý nadväzuje magisterské štúdium, ak nemal v tom roku prerušené štúdium. V ďalších rokoch magisterského štúdia sa priznáva štipendium študentovi dennej formy štúdia za vynikajúce plnenie študijných povinností v predchádzajúcom akademickom roku, ak nemal v tom roku prerušené štúdium.

Kritériá priznávania motivačného štipendia za vynikajúci prospech na fakultách vychádzajú zo stanovených študijných povinností pre študentov podľa konkrétnych podmienok štúdia v jednotlivých študijných programoch v príslušnom roku štúdia.

Dekan prizná motivačné štipendium za vynikajúci prospech takému počtu študentov, ktorý zodpovedá spravidla 10 % študentov z celkového počtu študentov fakulty k 31. 10 hodnoteného akademického roka v poradí úspešnosti podľa VŠP. Počet je odvodený na základe jednotlivých študijných programov bakalárskeho a magisterského štúdia v rámci týchto programov, resp. skupín študijných programov:

* * *

a) bakalárske štúdium:

1. študijné programy odboru Biológia,

2. študijné programy odboru Chémia; vrátane Biological Chemistry,

3. študijné programy odborov Ochrana a využívanie krajiny, environ. manažment;  vrátane ENST

4. študijné programy odboru Geológia,

5. študijné programy odboru Geografia,

6. študijné programy odboru Učiteľstvo akademických predmetov

* * *

b) magisterské štúdium:

1. študijné programy odborov Biológia, vš.ekológia a ekológia jedinca a  populácií a Biotechnológie,

2. študijné programy odboru Chémia,

3. študijné programy odborov Ochrana a využívanie krajiny, Environmentálny manažment a Pedológia,

4. študijné programy odboru Geografia ,

5. študijné programy odboru Geológia,

6. študijné programy odboru Učiteľstvo akademických predmetov

Štipendium sa poskytuje automaticky bez podania žiadosti, keď študent splní kritériá

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Zoznam študentov, ktorým bolo priznané motivačné štipendium za vynikajúci prospech v ak.roku 2019/2020

2.a 3.roč.Bc.štúdia a 1.roč.Mgr.štúdia

2.roč.Mgr.štúdia

Študenti uvedení na zoznamoch pošlú svoje aktuálne číslo účtu v tvare IBAN najneskôr do 30.novembra 2020 na : katarina.milickovauniba.sk , zároveň uvedú svoje meno,priezvisko, ročník a odbor štúdia.

Rozhodnutia o priznaní štipendia budú zasielané poštou