Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Motivačné štipendiá za vynikajúci prospech

Druhy štipendií

Dekan fakulty priznáva motivačné štipendium za vynikajúci prospech počnúc druhým rokom štúdia študentovi bakalárskeho študijného programu alebo študentovi spojeného prvého a druhého stupňa štúdia podľa § 53 ods. 3 zákona o vysokých školách, ktorý študuje v dennej forme štúdia, za vynikajúce plnenie študijných povinností v predchádzajúcom akademickom roku, ak nemal v tom roku prerušené štúdium.

Dekan fakulty môže priznať štipendium aj študentovi študujúcemu podľa odseku 1 v prvom roku štúdia, ak dosiahol vynikajúce plnenie študijných povinností v predchádzajúcej časti akademického roka, ak nemal v tej časti roka prerušené štúdium.

Dekan fakulty priznáva štipendium v prvom roku štúdia študentovi magisterského študijného programu, ktorý študuje v dennej forme štúdia, za vynikajúce plnenie študijných povinností v poslednom roku bakalárskeho štúdia, na ktorý nadväzuje magisterské štúdium, ak nemal v tom roku prerušené štúdium. V ďalších rokoch magisterského štúdia sa priznáva štipendium študentovi dennej formy štúdia za vynikajúce plnenie študijných povinností v predchádzajúcom akademickom roku, ak nemal v tom roku prerušené štúdium.

Kritériá priznávania motivačného štipendia za vynikajúci prospech na fakultách vychádzajú zo stanovených študijných povinností pre študentov podľa konkrétnych podmienok štúdia v jednotlivých študijných programoch v príslušnom roku štúdia.

Dekan prizná motivačné štipendium za vynikajúci prospech takému počtu študentov, ktorý zodpovedá spravidla 10 % študentov z celkového počtu študentov fakulty k 31. 10 hodnoteného akademického roka v poradí úspešnosti podľa VŠP. Počet je odvodený na základe jednotlivých študijných programov bakalárskeho a magisterského štúdia v rámci týchto programov, resp. skupín študijných programov:

* * *

a) bakalárske štúdium:

1. študijné programy odboru Biológia,

2. študijné programy odboru Chémia; vrátane Biological Chemistry,

3. študijné programy odborov Ochrana a využívanie krajiny, environ. manažment;  vrátane ENST

4. študijné programy odboru Geológia,

5. študijné programy odboru Geografia,

6. študijné programy odboru Učiteľstvo akademických predmetov

* * *

b) magisterské štúdium:

1. študijné programy odborov Biológia, vš.ekológia a ekológia jedinca a  populácií a Biotechnológie,

2. študijné programy odboru Chémia,

3. študijné programy odborov Ochrana a využívanie krajiny, Environmentálny manažment a Pedológia,

4. študijné programy odboru Geografia ,

5. študijné programy odboru Geológia,

6. študijné programy odboru Učiteľstvo akademických predmetov

Štipendium sa poskytuje automaticky bez podania žiadosti, keď študent splní kritériá

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Rozhodnutia o priznaní motivačného štipendia za prospech si môžu študenti prevziať od 25.11.2019 do 03.12.2019; CH1-107

2.a 3. roč. Bc. a 1.roč.Mgr.

2.ročník Mgr.stupeň štúdia

 

Zároveň žiadame študentov, aby zdokladovali číslo svojho účtu pri prevzatí rozhodnutia

V prípade, že si študent nemôže prevziať rozhodnutie v uvedenom termíne, kontaktujte ma mailom /katarina.milickovauniba.sk/