Prírodovedecká fakultaUniverzity Komenského v Bratislave

Mimoriadne jednorázové štipendiá

Študentom bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia v dennej forme, alokovaným na PriF UK v Bratislave (nie v rámci externých vzdelávacích inštitúcií) môže dekan priznať jednorazové mimoriadne štipendium z vlastných zdrojov PriF UK za vynikajúce výsledky vo vede a výskume, hodnotnú vedomostnú, športovú a kultúrnu reprezentáciu fakulty a za iné obzvlášť významné aktivity, uvedené v prílohe 1 tohto štipendijného poriadku.

Dekan môže udeliť študentom bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia za vynikajúce výsledky v odbornej, vedeckej, výskumnej, umeleckej alebo športovej činnosti Cenu dekana, spojenú s priznaním jednorazového mimoriadneho štipendia.

Študent nemá právny nárok na priznanie jednorazového mimoriadneho štipendia podľa tohto článku. Rozhodnutie dekana o jeho priznaní je konečné a nie je možné proti nemu podať opravný prostriedok.

O možnosti udeliť jednorazové mimoriadne štipendium v danom akademickom roku, o jeho výške a ďalších špecifických náležitostiach rozhodne dekan fakulty aj na základe návrhu štipendijnej komisie a v závislosti od aktuálnych finančných prostriedkov štipendijného fondu fakulty.

Návrhy na mimoriadne jednorazové štipendium podávajú vedúci katedier a ústavov PriF UK, garanti študijných programov a vedúci sekcií PriF UK obyčajne dvakrát ročne (k 15. aprílu a k 15. októbru) na predpísanom tlačive, s príslušnou dokumentáciou (výpis z EPC), za aktivity evidované v priebehu posledného roku. Za identickú aktivitu nie je možné viackrát prideliť štipendium.

Pre objektívne formálne a obsahové posúdenie návrhov na priznanie jednorazového mimoriadneho štipendia menuje (a odvoláva) dekan fakulty ako svoj poradný orgán štipendijnú komisiu, ktorú obyčajne tvorí prodekan pre sociálne záležitosti študentov (predseda), vedúci študijného oddelenia a zástupca študentskej časti akademického senátu fakulty.

Rozhodnutie dekana o jeho priznaní je konečné!!! 

Návrhy na udelenie štipendia predkladajú vedúci pracoviska podľa ďalších aktuálnych inštrukcií z Vedenia PriF UK. Súčasťou návrhu je aj printscreen z EPC, ktorý jasne deklaruje reálne vydanie publikácie (nie status in press) ako aj jej zaradenie do príslušnej kategórie. V ojedinelých prípadoch publikácií, najmä študentov prvého a druhého stupňa, ktoré neboli zadministrované v systéme EPC, je potrebné dodať samotné výtlačky. Nedodržanie formálnych náležitostí návrhu je dôvodom pre jeho vyradenie z administrácie.

Návrh na priznanie mimoriadneho jednorázového štipendia

* * * * * *

Zoznam študentov, ktorým bolo priznané jednorazové mimoriadne štipendium

Rozhodnutie o priznaní jednorazového mimoriadneho štipendia si môžte prevziať od 07.05.2018 do 17.05.2018 počas úradných hodín študijného oddelenia v pav.CH1-107

Upresnenie:

1. Mimoriadne štipendium bolo pridelené PhD. študentom, ktorí získali min.  5 bodov

2. Štipendium nebolo pridelené PhD. študentom, ktorí sú v 5.ročníku PhD. stupňa štúdia /nadštandard/ a nealokovaným študentom

3. Body sa neudeľujú za: citácie, projekty, granty UK, Cena rektora, Cena dekana mimo ŠVK, pobyty SAIA, CEEPUS, ERASMUS+, letné školy, kurzy, prezentácie na seminároch, pomocné práce na katedrách