Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Čo je rigorózna skúška

            Rigoróznu skúšku môžu v zmysle § 53 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. vykonať len absolventi študijných programov, ktorí získali titul „magister“. Môžu sa prihlásiť na rigoróznu skúšku v odbore, v ktorom získali vysokoškolské vzdelanie alebo v príbuznom odbore.

            Rigoróznou skúškou a obhajobou rigoróznej práce, ktorá je súčasťou rigoróznej skúšky, má uchádzač na základe samostatného štúdia preukázať, že má v študijnom odbore hlbšie vedomosti v jeho širšom základe a je spôsobilý samostatne si osvojovať nové poznatky vedy a praxe; naviac je schopný získané vedomosti aplikovať tvorivým spôsobom v praxi.

            Uchádzač pošle riadne vyplnenú prihlášku vrátane príloh na adresu uvedenú na prihláške. Po potvrdení prijatia prihlášky, uchádzač zaplatí poplatok a dohodne si tému rigoróznej práce s osobou poverenou dekanom fakulty. Uchádzač si tému môže zvoliť aj sám, táto však podlieha schváleniu katedry a predsedu rigoróznej komisie. Konkrétnejšie informácie o možnostiach konania rigoróznych skúšok a témach rigoróznych prác v jednotlivých odboroch a špecializáciách možno získať u predsedov jednotlivých rigoróznych komisií.

            Rigorózna skúška je verejná a začína obhajobou rigoróznej práce, pri ktorej sa uchádzač vyjadrí k pripomienkam v oponentských posudkoch a odpovedá na otázky členov komisie. Rigorózna skúška ďalej pokračuje ústnou skúškou z dvoch študijných predmetov k téme spravidla súvisiacej s oblasťou, v ktorej uchádzač pôsobí alebo z ktorej vypracoval rigoróznu prácu. Jeden študijný predmet je povinný, druhý predmet si uchádzač vyberie z voliteľných predmetov.

Po úspešnom vykonaní rigoróznej skúšky Univerzita Komenského v Bratislave priznáva uchádzačom akademický titul:

  • v prírodovedných študijných odboroch: „doktor prírodných vied“ (rerum naturalium doctor, skratka RNDr.);
  • v učiteľských študijných odboroch: „doktor pedagogiky“ (paedagogicae doctor, skratka PaedDr.).

            Počas promócie rigoróznych doktorov určený hodnostár Univerzity Komenského v Bratislave prednesie v latinčine text požiadaviek, ktoré promovaní sľúbia zachovávať:

Slávni doktorandi!  Teraz veru treba sa zaviazať slávnostným sľubom, ktorým budete podľa najlepšieho svedomia sľubovať,

  • že poprvé budete mať v trvalo úctivej a vďačnej pamäti túto univerzitu, na ktorej vystupujete na vznešený stupeň doktora,
  • že podruhé budete podporovať koľko a pokiaľ bude kto vládať, činnosti a zámery tej istej Alma mater,
  • že potretie budete zachovávať túto hodnosť, ktorú Vám teraz idem udeliť, nedotknutú a bez ujmy,
  • že poštvrté neprestanete pestovať skvelé vedecké štúdiá usilovnou prácou, aby sa Vaším pričinením zveľaďovali tvorivé mysle vedami a ľudstvo aby robilo účinné pokroky k nazeraniu nádhery pravdy.