Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Rigorózna práca

Smernica rektora UK o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave (vnútorný predpis č. 12/2013)

Pred odovzdaním rigoróznej práce je potrebné kontaktovať referát rigorózneho konania z dôvodu získania zadania rigoróznej práce zo systému AIS2.

Prvé štvorčíslie kódu odborov (číslo študijného odboru vo forme prvého štvorčíslia kódu podľa Vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 243/2012 Z. z., ktoré sa udáva na titulnom liste v rigoróznej práci)