Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Poplatky

Poplatok na úhradu nákladov spojených so zabezpečením rigorózneho konania

· rigorózne konanie v slovenskom a českom jazyku...................480 Eur

· rigorózne konanie v inom jazyku..................................................2000 Eur

 

Platbu realizujte až po výzve na účet číslo:

7000082845/8180 , variabilný symbol: 299.

IBAN: SK34 8180 0000 0070 0008 2845

 

Uhradenie stanoveného poplatku a predloženie dokladu o zaplatení referentke pre rigorózne konanie je nevyhnutnou podmienkou pre začatie tohto konania na fakulte.

 

Smernica rektora, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK v akademickom roku 2014/2015 (vnútorný predpis č. 19/2013) prílohy 1-13