Didaktika biológie

Študijný plán  [denná forma]   [externá forma]

Vyučujúci     [denná forma]  [externá forma]

Personálne zabezpečenie

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu
(s uvedením funkcie a kontaktu).

prof. RNDr. Miroslav Prokša, CSc., funkčné miesto profesor,   [portál VŠ]

Osoby zabezpečujúce profilové predmety študijného programu:

doc. RNDr. Zlatica Országhová, CSc.   [portál VŠ]

doc. PaedDr. Elena Čipková, PhD.   [portál VŠ]

doc. RNDr. Štefan Karolčík, PhD.   [portál VŠ]

doc. PaedDr. RNDr. Zuzana Haláková, PhD.   [portál VŠ]

Profil absolventa

Profil absolventa a ciele vzdelávania

Absolvent študijného programu Didaktika biológie má vedomosti o histórii a vývoji odboru v medzinárodnom komparatívnom rámci, ako aj o jeho perspektívach, teoretických základoch a metodológii. Pozná normy, princípy a metódy vedeckej práce v oblasti pedagogického a didaktického výskumu, dokáže systémovo analyzovať odborovo-didaktické problémy a situácie a navrhovať ich riešenia. Disponuje zručnosťami v oblasti používania digitálnych technológií na úrovni aktuálneho poznania a je spôsobilý transformovať poznatky z vedného systému do didaktického. Zároveň má rozsiahle odborné vedomosti z pedagogiky, psychológie, didaktiky, biológie a iných prírodovedných, technických a spoločenskovedných odborov, ktoré mu slúžia ako východisko pre plánovanie a uskutočňovanie výskumu a vývoja a vytváranie nových poznatkov v oblasti didaktiky biológie. Absolvent študijného programu samostatne plánuje, projektuje, organizuje a vyhodnocuje výskum. Je schopný pracovať s národnými a medzinárodnými zdrojovými databázami a má prehľad v najnovších vedeckých poznatkoch v didaktike biológie v medzinárodnom kontexte. Je schopný koncipovať vlastný výskumný projekt, riadiť výskum a výskumný tím, ale aj pracovať ako člen výskumného tímu a podieľať sa na medzinárodnej spolupráci v odbore. Vďaka skúsenostiam s interdisciplinárnym charakterom didaktického výskumu je spôsobilý interdisciplinárne spolupracovať a koordinovať interdisciplinárne výskumné tímy.  Dokáže prinášať a formulovať inovatívne a nové výskumné témy a problémy. Na základe vlastných zistení dokáže navrhovať, overovať a implementovať nové výskumné a pracovné postupy v širších súvislostiach a možných dôsledkoch navrhovaných riešení, tvorí nové poznatky v rámci odboru, ako aj dopĺňa a upresňuje vedecký jazyk odboru. Pri formulovaní výskumných zámerov, realizácii výskumu a interpretácii jeho výsledkov zohľadňuje spoločenské, vedecké a etické aspekty.
Absolvent študijného programu sa aktívne zapája do vedeckej komunikácie v odbore, pravidelne publikuje výsledky svojho výskumu a zúčastňuje sa na rozvoji odboru v medzinárodnom meradle. Vyznačuje sa vysokou úrovňou akademického písania a vedeckej a publikačnej etiky. Výsledky výskumov prezentuje pred odbornou komunitou v Slovenskej republike a v zahraničí a zároveň ich dokáže transformovať do podoby odporúčaní pre spoločenskú prax, ako sú kurikulárne dokumenty, vzdelávacie koncepcie či vzdelávacie politiky. Aktívne sa zúčastňuje verejného diskurzu týkajúceho sa problematiky vyučovania biológie, čo predpokladá, že má osvojené nie len odborné vedomosti, ale aj rozvinuté prezentačné a komunikačné schopnosti. Je spôsobilý pozitívne ovplyvňovať verejnú mienku a spoločensky sa angažovať v prospech plnenia cieľov rozvoja odboru a kvality biologického vzdelávania.
Absolvent študijného programu sa vyznačuje nezávislým, tvorivým, kritickým a analytickým myslením, ktoré dokáže flexibilne aplikovať v podmienkach teoretického, empirického i aplikovaného výskumu. Preukazuje schopnosti metakognície, sebavzdelávania a postdoktorandského štúdia.

Absolvent študijného programu po absolvovaní štúdia, úspešnom vykonaní skúšok a obhájení dizertačnej práce  má osvojené teoretické vedomosti, praktické zručnosti a spôsobilosti, ktoré ho oprávňujú vykonávať vysokokvalifikovanú profesiu:
* výskumného pracovníka, odborného asistenta v odborovej didaktike (didaktika biológie) na fakultách pripravujúcich učiteľov pre nižšie stredné vzdelanie (čomu koreluje druhý stupeň základnej školy), stredné vzdelanie a úplné stredné vzdelanie,
* výskumného a metodicko-vývojového pracovníka v odborovej didaktike pre rezortné výskumno-vývojové a metodické pracoviská,
* projektového pracovníka v odborovej didaktike pre rezortné výskumno-vývojové a metodické pracoviská,
* riadiaceho a koncepčno-programového pracovníka štátnej správy v oblasti výchovy a vzdelávania,
* inšpektora v oblasti výchovy a vzdelávania,
špecialistu samosprávy v oblasti výchovy a vzdelávania.

Uplatniteľnosť v praxi

Absolvent 3. stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom programe Didaktika biológie má osvojené teoretické vedomosti, praktické zručnosti a spôsobilosti, ktoré ho oprávňujú vykonávať:
* vysokokvalifikovanú profesiu odborného asistenta a výskumného pracovníka – didaktika biológie,
* prácu v aplikovanom odborovo-didaktickom výskume,
* prácu koncepčného, projektového a programového pracovníka (prípadne riadiacu prácu) v štátnej správe,
* inšpektora v oblasti výchovy a vzdelávania,
* špecialistu samosprávy v oblasti výchovy a vzdelávania.

Naše konkrétne skúsenosti s uplatnením absolventov sú veľmi pozitívne, nakoľko sa všetci uplatnili v profesiách, ktoré zodpovedajú profilu absolventa tohto typu štúdia bez ohľadu na to, či skončili externú alebo internú formu štúdia.
Absolventi študijného programu si našli uplatnenie v pozícii odborného asistenta – didaktika biológie na univerzitách v Slovenskej a Českej republike. Publikačne sa presadili aj v renomovaných edukačne zameraných karentovaných časopisoch. Okrem vysokoškolského prostredia sa absolventi uplatnili aj ako vysokokvalifikovaní odborníci v Národnom ústave certifikovaných meraní vzdelávania (NUCEM-e), kde v rámci národného projektu pripravovali štandardizované testy a potrebné metodiky k tvorbe testov určených na testovanie vedomostí a zručností žiakov z biológie pre nižšie stredné vzdelanie a úplné stredné vzdelanie.
Úspešné pracovné pozície našich absolventov 3. stupňa vysokoškolského štúdia, ich pracovné aktivity, výskumná a publikačná činnosť, dáva záruky, že doktorandské štúdium v didaktike biológie je nastavené optimálne a pripravuje budúcich absolventov, ktorí sa dokážu presadiť v konkurencii na trhu práce.

Podmienky pre podanie žiadosti o povolenie obhajoby dizertačnej práce

Podmienky úspešného absolvovania štúdia
a miminálne publikačné kritériá doktorandov
pre podanie žiadosti o povolenie obhajoby dizertačnej práce.

1 vedecký výstup v časopise Q1-Q3 v databáze JCR alebo Scimago.