Rezervačný systém

Pre Oddelenie vedecko-výskumnej činnosti a doktorandského štúdia (referát doktorandského štúdia a referát rigorózneho konania):

Rezervačný systém slúži pre komfortnejšiu osobnú administráciu záležitostí doktorandov PriF UK a EVI SAV a ich školiteľov. 


Doktorand si po registrácii na vyššie uvedených linkoch zarezervuje voľný termín u svojej referentky tak, aby potrebné záležitosti vybavil bez zbytočného čakania. 

Pre registráciu používajte výlučne univerzitné emailové adresy!

 

Mgr. Iveta Bencová (č.d. CH1-101a a 102) vedúca oddelenia, zahraniční doktorandi, doktorandské štipendiá

      p. Viera Apoštolová (č.d. CH1-102): študijné programy v študijných odboroch CHÉMIA, VEDY O ZEMI, UČITEĽSTVO A PEDAGOGICKÉ VEDY, rigorózne konanie

      p. Ivona Holúbeková (č.d. CH1-101a): študijné programy v študijných odboroch BIOLÓGIA, EKOLOGICKÉ A ENVIRONMENTÁLNE VEDY, BIOTECHNOLÓGIE, rigorózne konanie