Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zápis doktorandov

Predĺženie platnosti preukazu št udenta UK

  • známky s licenciou ISIC pre denných študentov – 10,00 EUR (po predložení dokladu o zaplatení 10,00 EUR - ústrižok poštovej poukážky, výpis z účtu)

Údaje potrebné k úhrade 10,00 EUR za „známku ISIC“:

Názov účtu: Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Banka: Štátna pokladnica; Číslo účtu: SK34 8180 0000 0070 0008 2845; V. symbol: 399

 

  • známky pre externých študentov – 0,50 EUR

Je ich možné zakúpiť priamo na referáte doktorandského štúdia a sú určené výlučne k predĺženiu platnosti preukazu externého študenta.