Základné informácie o doktorandskom štúdiu

Doktorandi Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave sú súčasťou slovenskej vysokoškolskej elity, ktorú sprevádza prestíž a na druhej strane aj nemalé povinnosti. Počas svojho štúdia v nich vyzrieva vedecké myslenie, zdokonaľuje sa vedomostný nadhľad, schopnosť podávať získané informácie mladšej generácii, ale spoločnosť od nich rovnako očakáva referenčný prejav morálky, etiky a etikety.

O doktorandskom štúdiu na PriF UK

Pedagogická činnosť doktorandov

Študijná ročenka v ak. roku 2020/2021  [.pdf]

Akreditované študijné programy [.xls]

Odborové komisie, školitelia a ďalší odborníci oprávnení skúšať na štátnych skúškach

Externé vzdelávacie inštitúcie, ktoré získali práva podieľať sa na doktorandskom štúdiu v študijných programoch uskutočňovaných Prírodovedeckou fakultou UK [.xls]

 

Zoznam doktorandov - vyhľadávanie (Centrálna databáza osôb Univerzity Komenského)