Štipendiá, granty a ocenenia doktorandov

Ocenenie je reflexiou špičkového výskumu študentov doktorandského štúdia, jeho potenciálu rozšíriť obzor prírodovedných disciplín v teoretickej a metodologickej oblasti ako aj schopnosti uplatnenia nadobudnutých výsledkov v aplikovanej sfére.  

Štipendiá 

Granty pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov UK                    

Cena dekana

Poriadok udeľovania grantov PriF UK

Smernica dekana fakulty č. 2/2006
Poriadok udeľovania grantov PRIF UK pre doktorandov v dennej forme štúdia
Novelizované znenie (16.5.2008)