Prírodovedecká fakultaUniverzity Komenského v Bratislave

Školné a poplatky

Denná forma doktorandského štúdia je v štandardnej dĺžke štúdia za bežných podmienok v zmysle príslušnej legislatívy na Univerzite Komenského v Bratislave bezplatná. Spoplatnená je predovšetkým externá forma, rovnako je však študent povinný zaplatiť školné v dennej forme po prekročení štandardnej dĺžky štúdia.  

Smernica rektora UK, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK v akademickom roku 2017/2018 (vnútorný predpis UK č. 10/2017) prílohy 1-13

Smernica rektora UK, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK v akademickom roku 2016/2017 (vnutorný predpis UK č 9/2016) prílohy 1-13

Usmernenie ku povinnosti platby za prekročenie štandardnej dĺžky doktorandského štúdia (uznesenie Vedenia PriF UK dňa 29.5.2018)