Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Školné a poplatky

Denná forma doktorandského štúdia je v štandardnej dĺžke štúdia za bežných podmienok v zmysle príslušnej legislatívy na Univerzite Komenského v Bratislave bezplatná. Spoplatnená je predovšetkým externá forma, rovnako je však študent povinný zaplatiť školné v dennej forme po prekročení štandardnej dĺžky štúdia.  

Pre akademický rok 2020/2021

Usmernenie ku povinnosti platby ako aj možnostiam zníženia a odpustenia ročného školného za prekročenie štandardnej dĺžky doktorandského štúdia pre akademický rok 2020/2021 z dôvodu obhajoby dizertačnej práce. [.pdf]
Schválené ako uznesenie Vedenia PriF UK dňa 12.05.2020.

Pre akademický rok 2019/2020

Smernica rektora UK, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK v akademickom roku 2019/2020 (vnútorný predpis UK č. 17/2019) prílohy 1-13