Školné a poplatky

Denná forma doktorandského štúdia je v štandardnej dĺžke štúdia za bežných podmienok v zmysle príslušnej legislatívy na Univerzite Komenského v Bratislave bezplatná. Spoplatnená je predovšetkým externá forma, rovnako je však študent povinný zaplatiť školné v dennej forme po prekročení štandardnej dĺžky štúdia.  

Pre akademický rok 2021/2022

Vnútorný predpis č. 17/2021 [.pdf]  [Priloha1.pdf]  [Priloha2.pdf]
Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave,
ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na Univerzite Komenského v Bratislave