Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Akreditované doktorandské študijné programy

Akreditované doktorandské študijné programy, v ktorých PriF UK poskytuje doktorandské štúdium v oboch formách štúdia (dennej a externej)

Podskupina študijných odborov

Študijný odbor (ŠO)

Študijný program

Učiteľstvo, vychovávateľstvo a pedagogické vedy

odborová didaktika

didaktika chémie

odborová didaktika

didaktika biológie

Vedy o neživej prírode

chemická fyzika

chemická fyzika

anorganická chémia

anorganická chémia

organická chémia

organická chémia

analytická chémia

analytická chémia

fyzikálna chémia

fyzikálna chémia

jadrová chémia

jadrová chémia

teoretická a počítačová chémia

teoretická a počítačová chémia

biochémia

biochémia

inžinierska geológia

inžinierska geológia

ložisková geológia

ložisková geológia

mineralógia

mineralógia

aplikovaná geofyzika

aplikovaná geofyzika

paleontológia

paleontológia

petrológia

petrológia

sedimentológia

sedimentológia

tektonika

tektonika

pedológia

pedológia

fyzická geografia a geoekológia

fyzická geografia, geoekológia a geoinformatika

humánna geografia

humánna geografia a demografia

regionálna geografia

regionálna geografia

Vedy o živej prírode

molekulárna biológia

molekulárna biológia

Genetika

genetika

zoológia

zoológia

botanika

botanika

mikrobiológia

mikrobiológia

fyziológia rastlín

fyziológia rastlín

fyziológia živočíchov

fyziológia živočíchov

virológia

virológia

Ekologické a environmentálne vedy

ochrana a využívanie krajiny

environmentálna ekológia

ochrana a využívanie krajiny

environmentálna geochémia

všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií

všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií

Konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a komunikácie

biotechnológie

biotechnológie