Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Prijímacie konanie

Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dekan Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave vyhlasuje začatie prijímacieho konania na doktorandské štúdium pre akademický rok 2021/2022.

V súlade s aktuálnym Študijným poriadkom UK (

VP č. 7/2019

schválený AS UK Dodatok č. 4 k VP č. 8/2013 Študijný poriadok UK.

Predpis je platný od 15. 05. 2019 a účinný od 01. 09. 2019) dekan vypíše na doktorandské štúdium najmenej dva mesiace pred termínom podávania prihlášok (posledným možným termínom) aj témy dizertačných prác, o ktoré sa možno v rámci prijímacieho konania uchádzať. Ak ide o tému vypísanú externou vzdelávacou inštitúciou, uvedie aj názov tejto inštitúcie. Pri každej vypísanej téme je uvedený názov študijného programu, údaje o školiteľovi, forme štúdia (denná, externá), lehote a mieste na podávanie prihlášok ako aj o dátume prijímacieho konania. Tieto informácie rovnako ako témy dizertačných prác spolu s uvedenými náležitosťami sú zverejnené na úradnej výveske fakulty či na webovom sídle fakulty.

Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je absolvovanie študijného programu druhého stupňa, resp. spojeného študijného programu prvého a druhého stupňa vysokoškolského vzdelávania (§ 56 ods. 3 zákona č. 131/2002 Z. z ). Podmienky prijatia zahŕňajú aj úspešné absolvovanie prijímacej skúšky – ústneho pohovoru (§ 57 ods. 3 zákona č. 131/2002 Z. z).


Ďalšie informácie o možnostiach doktorandského štúdia na PriF UK:

Mgr. Iveta Bencová, vedúca referátu DŠ, č. tel.: 02/60296 699, e-mail: iveta.bencova@uniba.sk