Legislatíva

Legislatíva k doktorandskému štúdiu

Vnútorný predpis č. 27/2021 Smernica rektora UK Dodatok č. 1 k VP č. 17/2021 Smernici rektora UK, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK. [.pdf]
Predpis je platný a účinný od 23. 12. 2021.
Príloha Školné a poplatky spojené so štúdium na UK v akademickom roku 2022/23 [.pdf]

Vnútorný predpis č. 23/2021 Univerzity Komenského v Bratislave [.pdf]
Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave

Vnútorný predpis č. 6/2020 Študijný poriadok PriF UK platný pre AR 2021/2022 [.pdf]

Rámcové zásady pre prideľovanie štipendijných miest na študijné programy doktorandského štúdia PriF UK 

Smernica o zriaďovaní odborových komisií pre dokt.štúdium (Smernica dekana fakulty č. 1/2016) 

Kompetencie školiteľov doktorandov a vedúcich pracovísk pri zabezpečovaní doktorandského štúdia (uznesenie č. 9/2006, prijaté na kolégiu dekana) 

Usmernenie k čerpaniu študijného voľna doktorandov v dennej forme doktorandského štúdia 

Štipendijný poriadok UK 

Štipendijný poriadok Univerzity Komenského, Prirodovedeckej fakulty [.pdf]
Vnútorný predpis PriF UK č. 10/2019

Smernica rektora UK o publikačnej činnosti   

Vnútorný predpis č. 7/2018
Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave
Úplné znenie vnútorného predpisu č. 12/2013
Smernice rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na
Univerzite Komenského v Bratislave v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2

Zákon o vysokých školách 131/2002 Z.z. a ostatné právne predpisy pre oblasť VŠ

Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky 243/2012 Z.z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia odborov vzdelania

Usmernenie ku povinnosti platby za prekročenie štandardnej dĺžky doktorandského štúdia (uznesenie Vedenia PriF UK dňa 11.06.2019)

Dohody s externou vzdelávacou inštitúciou pri zabezpečovaní doktorandského štúdia (vzorové úpravy) (smernica rektora 4/2004)

Vnútorný predpis č. 19/2018 Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave, ktorou sa určujú pravidlá schvaľovania školiteľov doktorandského štúdia na Univerzite Komenského v Bratislave

Vyhláška č. 244/2019 Z.z. Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o sústave študijných odborov Slovenskej republiky