Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Legislatíva

Legislatíva k doktorandskému štúdiu

Rámcové zásady pre prideľovanie štipendijných miest na študijné programy doktorandského štúdia PriF UK 

Smernica o zriaďovaní odborových komisií pre dokt.štúdium (Smernica dekana fakulty č. 1/2016) 

Kompetencie školiteľov doktorandov a vedúcich pracovísk pri zabezpečovaní doktorandského štúdia (uznesenie č. 9/2006, prijaté na kolégiu dekana) 

Usmernenie k čerpaniu študijného voľna doktorandov v dennej forme doktorandského štúdia 

Študijný poriadok UK 

Štipendijný poriadok UK 

Smernica rektora UK o publikačnej činnosti   

Vnútorný predpis č. 7/2018
Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave
Úplné znenie vnútorného predpisu č. 12/2013
Smernice rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na
Univerzite Komenského v Bratislave v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2

Zákon o vysokých školách 131/2002 Z.z. a ostatné právne predpisy pre oblasť VŠ

Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky 243/2012 Z.z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia odborov vzdelania 

Prvé štvorčíslie kódu odborov  (číslo študijného odboru vo forme prvého štvorčíslia kódu podľa Vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 243/2012 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia odborov vzdelávania)

Smernica rektora UK, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK v akademickom roku 2019/2020 (vnútorný predpis UK č. 17/2019) prílohy 1-13

Smernica rektora UK, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK v akademickom roku 2018/2019 (vnútorný predpis UK č. 10/2018) prílohy 1-13

Smernica rektora UK, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK v akademickom roku 2017/2018 (vnútorný predpis UK č. 10/2017) prílohy 1-13

Smernica rektora UK, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK v akademickom roku 2016/2017 (vnútorný predpis UK č. 9/2016) prílohy 1-13

Usmernenie ku povinnosti platby za prekročenie štandardnej dĺžky doktorandského štúdia (uznesenie Vedenia PriF UK dňa 11.06.2019)

Usmernenie k možnostiam predčasného riadneho ukončenia doktorandského štúdia na PriF UK

Dohody s externou vzdelávacou inštitúciou pri zabezpečovaní doktorandského štúdia (vzorové úpravy) (smernica rektora 4/2004)

Zásady prijímacieho konania PriF UK na doktorandské študijné programy pre akademický rok 2018/2019

Vnútorný predpis č. 19/2018 Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave, ktorou sa určujú pravidlá schvaľovania školiteľov doktorandského štúdia na Univerzite Komenského v Bratislave

Vyhláška č. 244/2019 Z.z. Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o sústave študijných odborov Slovenskej republiky