Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Formuláre

Formuláre pre doktorandské štúdium podľa zákona č. 131/2002 Z.z. (kreditové)

Žiadosť o úpravu témy dizertačnej práce [.rtf]

Číselné hodnoty kreditov za jednotlivé činnosti - Platí pre študentov so začiatkom štúdia v AR 2010/2011 a skôr[ Word ]
Pripojenú tabuľku nie je potrebné tlačiť.

Číselné hodnoty kreditov za jednotlivé činnosti - Platí pre študentov so začiatkom štúdia v AR 2011/2012 a neskôr
Pripojenú tabuľku nie je potrebné tlačiť.

Prihláška na dizertačnú skúšku [ Word ]

Žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce [ Word ] (prihláška na štátnu skúšku)

Návrh na zvýšenie nárokovateľného štipendia  [ Word ]

Žiadosť o prerušenie štúdia

Individuálny študijný plan - pre denných študentov

Individuálny študijný plan - pre externých študentov

Vysporiadanie záväzkov

Nominácia na cenu dekana PriF UK v Bratislave pre študentov doktorandského štúdia

Návrh na priznanie mimoriadneho jednorázového štipendia 2015