Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Formuláre

Formuláre pre doktorandské štúdium podľa zákona č. 131/2002 Z.z. (kreditové)

Žiadosť o zmenu formy štúdia [.docx]

Žiadost o zmenu školiteľa [.docx]

Žiadosť o vypracovanie dizertačnej práce v anglickom jazyku [.doc]

Žiadosť o úpravu témy dizertačnej práce [.rtf]

Číselné hodnoty kreditov za jednotlivé činnosti  [.doc]
Platí pre študentov so začiatkom štúdia v AR 2010/2011 a skôr
Pripojenú tabuľku nie je potrebné tlačiť.

Číselné hodnoty kreditov za jednotlivé činnosti  [.pdf]
Platí pre študentov so začiatkom štúdia v AR 2011/2012 a neskôr
Pripojenú tabuľku nie je potrebné tlačiť.

Prihláška na dizertačnú skúšku [.doc] 

Žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce [.doc]
Prihláška na štátnu skúšku

Návrh na zvýšenie nárokovateľného štipendia  [.doc]

Žiadosť o prerušenie štúdia [.docx]

Individuálny študijný plan - pre denných študentov [.xls]

Individuálny študijný plan - pre externých študentov [.xls]

Vysporiadanie záväzkov [.doc] 

Nominácia na cenu dekana PriF UK v Bratislave pre študentov doktorandského štúdia [.doc] 

Návrh na priznanie mimoriadneho jednorázového štipendia 2015 [.doc]