Dôležité dokumenty pre študentov

Študijný poriadok PRIF UK platný od 1.9.2020 (prílohy

Študijný poriadok Univerzity Komenského platný od 1.9.2020

Štipendijný poriadok PRIF UK (dodatok 1, dodatok 2)

Štipendijný poriadok Univerzity Komenského

Školné a poplatky spojené so štúdiom

Výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK v AR 2022/23 

Cenník služieb na UK v AR 2022/23

Tlačivá pre študentov

Súhlas s neskorším vydaním dokladov o ukončení štúdia
Súbor na stiahnutie: [pdf]

Čestné vyhlásenie študenta o štúdiu 
Súbor na stiahnutie: [doc]

Žiadosť o prerušenie alebo zanechanie štúdia 
Súbory na stiahnutie: [docx]  [pdf

Žiadosť o zmenu študijného programu 
Súbory na stiahnutie: [docx]  [pdf

Žiadosť o písanie záverečnej práce v cudzom jazyku
Súbory na stiahnutie: [docx]  [pdf

Žiadosť (všeobecná) 
Súbory na stiahnutie: [docx]  [pdf

Žiadosť o uznanie kreditov za absolvované predmety
Súbory na stiahnutie: [docx]  [pdf

Žiadosť o uznanie predmetov v rámci študentskej mobility Erasmus+
Súbory na stiahnutie: [docx

Tlačivá pre podporu študentov so špecifickými potrebami

Potvrdenie o poruchách učenia 
Súbor na stiahnutie: [pdf]

Potvrdenie o zdravotnom znevýhodnení 
Súbor na stiahnutie: [pdf]

Žiadosť o zaradenie do evidencie študentov so špecifickými potrebami
a súhlas s vyhodnotením špecifických potrieb
Súbor na stiahnutie: [pdf]

Kontakt pre podporu študentov so špecifickými potrebami

Akademický informačný systém AIS - príručky a návody

Manuál pre študentov a učiteľov

Návod pre vkladanie záverečných prác do systému AIS

Manuál WIFI Eduroam