Študijný odbor Ekologické a environmentálne vedy

Názov študijného programu Environmentalistika

Názov študijného odboru

Ekologické a environmentálne vedy

Stupeň a forma štúdia

Bakalársky stupeň – denné štúdium

Štandardná dĺžka štúdia

3 akademické roky

Garant študijného programu

prof. RNDr.  Peter Fedor, PhD.

Pracovisko garanta

Katedra environmentálnej ekológie a manažmentu krajiny PRIF UK

+421 2 9014 9612

peter.fedoruniba.sk

Profil absolventa študijného programu

Absolventi študijného programu environmentalistika môžu vykonávať odborné úlohy na úseku ochrany a tvorby životného prostredia, vykonávať informačnú a konzultačnú činnosť, pripravovať informácie pre propagačnú a osvetovú činnosť na úseku ochrany životného prostredia. Absolvent ovláda základnú problematiku životného prostredia a zásady trvalo udržateľného rozvoja.

Absolventi študijného programu environmentalistika získajú vedomosti zo študijných odborov charakterizujúcich zložky životného prostredia ako sú geológia, meteorológia, hydrológia, geografia, pedológia, biológia. Ďalšie vedomosti získajú z oblasti ekológie, krajinnej ekológie, ekosozológie, chémie, geochémie, environmentálneho práva, druhovej ochrany, územnej ochrany, ochrany prírodných zdrojov, trvalo udržateľného rozvoja. Všetky získané vedomosti môžu uplatniť vo vedeckých a výskumných inštitúciách ako aj v inštitúciách štátnej správy a samosprávy.