Poplatky ŠVK 2022

Poplatky ŠVK 2022

Konferenčný poplatok: 25,- €
(konferenčný poplatok zahŕňa max. 2 príspevky, organizačné a technické zabezpečenie konferencie, informačné materiály, spoločenský večer, recenzovaný zborník plnotextových príspevkov s ISBN, ktorý bude dostupný online na webe ŠVK v časti Zborníky).
Potvrdenie o zaplatení konferenčného poplatku dostane každý platiaci účastník počas registrácie na konferenciu, v deň konania ŠVK 2022.

UPOZORNENIE:
Príspevky budú akceptované a zaradené do Zborníka ŠVK 2022 len v prípade, že dodržíte stanovený termín (31.marca 2021) na uhradenie konferenčného poplatku.

Pokyny pre úhradu konferenčného poplatku

1. Konferenčný poplatok NEHRADIA:

  • účastníci, ktorí boli ocenení na eŠVK PriF UK 2021;
  • študenti stredných škôl a gymnázií;
  • študenti PriF UK Bc. a Mgr. stupňa štúdia;
  • členovia Organizačného výboru.

2. Konferenčný poplatok HRADIA:

Interní doktorandi PriF UK v Bratislave, a to jedným z nasledujúcich spôsobov:

  • v registračnom formulári ŠVK uvedú po dohode so svojím školiteľom tzv. prvok ŠPP (kód grantu v účtovnom systéme Sofia, NIE číslo grantu), na ktorom sú finančné prostriedky, a z ktorého im PriF stiahne konferenčný poplatok ako príspevok fakulte;
  • prevodom na účet, spôsobom uvedeným v časti Ostatní účastníci ŠVK, do 31.marca 2022, pričom presný dátum realizácie platby spolu s dokladom o zaplatení (printscreen prevodu, pdf...) je potrebné oznámiť na e-mailovú adresu: maria.chovancovauniba.sk

3. Ostatní účastníci ŠVK 2022:

- hradia konferenčný poplatok do 31. marca 2022 prevodom na účet:

ŠTÁTNA POKLADNICA, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15
Účet: 000000-7000082845/8180
VS: 27042022
IBAN: SK34 8180 0000 0070 0008 2845
SWIFT: SUBASKBX
(pri platbe zo zahraničia môže byť generovaný údaj BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX, čo je v poriadku)
Produkt: Bežný účet neúročený
Názov účtu: Bežný účet Prírodovedecká fakulta UK Bratislava
Mena účtu: EUR
Klient/VOJ: Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
ID klienta/VOJ: 11260
Adresa klienta/VOJ: Mlynská dolina, Bratislava – mestská časť Karlova Ves, 842 15

DO POZNÁMKY UVÁDZAJTE PRIEZVISKO A MENO ÚČASTNÍKA.

Doklad o zaplatení (printscreen bankového prevodu, pdf ...) spolu s presným dátumom platby JE POTREBNÉ zaslať na e-mailovú adresu: maria.chovancovauniba.sk

Účastníci, za ktorých uhradila konferenčný poplatok organizácia, musia túto skutočnosť uviesť v registračnom formulári ŠVK. Pre vystavenie daňového dokladu je potrebné uviesť identifikačné údaje organizácie:

Celý názov organizácie
IČO
Adresa organizácie – ulica, PSČ, mesto, štát
Platca DPH (áno/nie)
Fyzická/právnická osoba
DIČ
IČ DPH

Bez uvedenia potrebných identifikačných údajov organizácie alebo v prípade uhradenia poplatku zo súkromného účtu účastníka nebude možné faktúru vystaviť. V tomto prípade účastník obdrží potvrdenie o zaplatení konferenčného poplatku, ktorý obsahuje všetky náležité informácie.

Faktúry budú vystavené v deň konania ŠVK 2022 a budú zaslané poštou na adresu organizácie, ktorá uhrádzala konferenčný poplatok.

Akékoľvek otázky týkajúce sa poplatkov smerujte, prosím, na e-mailovú adresu: maria.chovancovauniba.sk