Informácie pre autorov 2022

Informácie v súvislosti s opatreniami proti šíreniu koronavírusu

Na základe predpokladaných uvoľňovaní protipandemických opatrení bude ŠVK 2022 prebiehať prezenčnou formou v priestoroch Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Zahraničným účastníkom konferencie, ktorí sa z dôvodu pretrvávajúcej pandemickej situácie nebudú môcť zúčastniť konferencie prezenčnou formou, bude umožnené zúčastniť sa konferencie online formou cez platformu MS Teams. Títo účastníci budú musieť svoj príspevok odprezentovať len formou prezentácie, odprezentovanie príspevkov formou posteru nebude v tomto prípade umožnené.  

Prosím, v prípade zhoršenia pandemickej situácie, sledujte túto stránku pre prípadné zmeny v organizácii. Ďakujeme za pochopenie a v prípade otázok sa na nás neváhajte obrátiť.

RNDr. Eva Viglašová, PhD.
predsedníčka OV ŠVK

Informácie pre autorov

ŠVK PriF UK je určená študentom bakalárskeho, magisterského a doktorandského stupňa štúdia s prírodovedným zameraním práce v rámci stanovených tematických okruhov (bez vedecko-akademickej hodnosti PhD., tzn. prezentujúci autor nesmie mať udelenú hodnosť PhD.). Konferencie sa môžu aktívne zúčastniť aj študenti stredných škôl a gymnázií.

REGISTRÁCIA účastníkov a príspevkov #ŠVK2022 potrvá do 01.04.2022.

Prezentujúci (prvý) autor sa môže ŠVK zúčastniť maximálne s dvoma príspevkami. Príspevok na ŠVK spracúva riešenú tému na úrovni pôvodnej vedeckej štúdie s reprezentatívnym výberom odbornej literatúry s vhodne zvolenými vedeckými postupmi, verifikovateľnými hypotézami a je spracovaný vo forme vedeckého článku (viď. Šablóna príspevku). Ako príspevok na ŠVK nie je prípustný kompilát odbornej literatúry!

Informácie ku konferenčným poplatkom nájdete TU.

Príspevky do zborníka

Podávanie príspevkov na #ŠVK2022 je možné výhradne prostredníctvom webstránky ŠVK PriF UK.

Systém pre podávanie príspevkov pre #ŠVK2022 na stránke
svkprifuk.fns.uniba.sk bude OTVORENÝ od 04.03.2022 do 01.04.2022.

Príspevky do zborníka ŠVK budú prijímané v slovenskom, českom, alebo anglickom jazyku. Príspevok musí byť vypracovaný v MS Word a formátovaný podľa požadovanej šablóny. Súbor s príspevkom musí byť uložený pod menom prezentujúceho autora v tvare Priezvisko_Meno.docx (bez diakritiky) v maximálnej celkovej veľkosti do 5MB.

Šablóna príspevkov pre ŠVK 2022

Dôležité upozornenie: Použite aktuálne šablóny pre rok 2022. Stanovený formát príspevku (fonty, veľkosti písma, riadkovanie, nastavenia okrajov strán, poradie jednotlivých častí atď.) je povinné dodržať tak, ako je stanovené v šablóne. Tabuľky musia byť vytvorené priamo v MS Word, nie skopírované z MS Excel. Grafy musia byť do textu vložené ako obrázky vo formáte png/jpg (Vložiť špeciálne...), nie ako editovateľné objekty MS Excel. Obrázky vkladajte vo vhodnom rozlíšení. Nedodržanie formálnych požiadaviek môže byť dôvodom pre neprijatie príspevku.

Šablóna príspevku ŠVK v slovenčine/češtine je k dispozícii na stiahnutie tu.

Template for Conference submissions in English is available for download here.

Príspevok ŠVK 2022

Zborník ŠVK 2019

Rozsah celého príspevku (spolu s tabuľkami, obrázkami a prílohami) je minimálne 3 strany, maximálne 6 strán.

Príspevky, ktoré nebudú spĺňať formálne požiadavky (rozsah príspevku, formátovanie textu podľa šablóny, citovanie literatúry) nebudú podstúpené na recenziu a budú vrátené autorovi (nebudú zaradené do zborníka ani do programu konferencie)! Akceptované príspevky budú uverejnené v zborníku recenzovaných príspevkov konferencie.

Na ŠVK môže byť prezentovaný výlučne príspevok, ktorý prešiel recenziou a bol zaradený do zborníka.

Účastník ŠVK si môže sám zvoliť formu prezentácie svojho príspevku, a to buď prednášku alebo poster.

Prezentácia príspevku formou prednášky

Prezentácia: 10 minút + 5 minút diskusia. 

Prezentácia príspevku formou posteru

Posterová sekcia bude prebiehať prezenčnou formou v priestoroch Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Poster je potrebné naformátovať na veľkosť A0 841 x 1189 mm vo vertikálnej (zvislej) orientácii. Takto pripravený poster je potrebné vytlačiť a priniesť so sebou v deň konania ŠVK. Každý poster bude mať vyhradený priestor na svoje umiestnenie a následné odprezentovanie. Bližšie informácie Vám budú poskytnuté pri registrácii účastníkov v deň konania ŠVK 2022.