Bakalárske štúdium

Ponuka balárskych študijných programov

Študijný odbor Biológia

Študijný odbor Ekologické a environmentálne vedy

Študijný odbor Vedy o Zemi

Študijný odbor Chémia

Študijný odbor Učitelstvo a pedagogické vedy 

Bachelor Study in English

*****************************************************

Bakalárske študijné programy

biológia

systematická biológia

medicínska biológia1

environmentalistika (ochrana prírody a starostlivosť o životné prostredie)

geológia

paleontológia

geografia, kartografia a geoinformatika

geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia

ekonomická, sociálna a politická geografia

chémia (medzinárodný certifikát „EUROBAKALÁR“)

biochémia

environmental studies – v anglickom jazyku

biological chemistry – v anglickom jazyku

učiteľstvo predmetov biológia a chémia

učiteľstvo predmetov biológia a geografia

učiteľstvo predmetov biológia a matematika2

učiteľstvo predmetov chémia a matematika2

učiteľstvo predmetov geografia a matematika2

učiteľstvo predmetov biológia a slovenský jazyk3

učiteľstvo predmetov chémia slovenský jazyk3

učiteľstvo predmetov geografia a slovenský jazyk3

učiteľstvo predmetov geografia a história3

 

 

1 študijné programy budú uskutočňované v spolupráci s Lekárskou fakultou UK a Farmaceutickou fakultou UK

2 študijné programy budú uskutočňované v spolupráci s Fakultou matematiky, fyziky a informatiky UK

3 študijné programy budú uskutočňované v spolupráci s Filozofickou fakultou UK