Tématické okruhy 2024

Biológia

antropológia, bioinformatika, biotechnológie, botanika, cytológia, ekológia, etológia, fyziológia rastlín, fyziológia živočíchov, genetika, mikrobiológia, molekulárna biológia, virológia,  zoológia 

Chémia

analytická chémia, anorganická chémia, biochémia, fyzikálna a teoretická chémia, jadrová chémia, organická chémia, environmentálna chémia

Geológia

aplikovaná a environmentálna geofyzika, geológia a paleontológia, hydrogeológia, inžinierska geológia, ložisková geológia, mineralógia a petrológia

Geografia

fyzická geografia a geoekológia, humánna geografia a demogeografia, kartografia, geoinformatika a diaľkový prieskum zeme, regionálna geografia, ochrana a plánovanie krajiny

Didaktika

chémia, biológia, geografia, environmentalistika , geológia

Environmentalistika

ekosozológia a fyziotaktika, geochémia, krajinná ekológia, pedológia