Študentská vedecká konferencia 2023

OCENENIA

Cena rektora Univerzity Komenského v Bratislave

získava Anna Pénzešová z Katolíckej spojenej školy sv. Mikuláša, Prešov s  príspevkom: Ako vplýva voda na znášku a správanie nosníc.

Ocenenie za najlepší príspevok z oblasti biológie, chémie, environmentalistiky, geografie, geológie a didaktiky prírodných vied

Cenu dekana Prírodovedeckej fakulty UK v Ba v BIOLOGICKEJ sekcií ziskal Alain Shumbusho z Katedry fyziológie rastlín s príspevkom: Towards the identification of plant calpain DEFECTIVE KERNEL DEK1's substrate: Generation of inducible DEK1 down-regulation lines for targeted proteomics studies

Cenu dekana Prírodovedeckej fakulty UK v Ba v CHEMICKEJ sekcií ziskala Terézia Teplanová z Katedry organickej chémie s príspevkom Vývoj vysoko účinných a selektívnych ALR2 inhibítorov a ich disulfidových dimérov určených na ovplyvnenie komplikácií diabetu a rastu tumorov

Cenu dekana Prírodovedeckej fakulty UK v Ba v GEOGRAFICKEJ sekcií ziskal Peter Zaujec z Katedry fyzickej geografie a geoinformatiky PRIF UK s príspevkom Identifikácia náveterných a záveterných polôh Slovenska pri severných a južných cyklonálnych situáciách

Cenu dekana Prírodovedeckej fakulty UK v Ba v GEOLOGICKEJ sekcií ziskal Emma Zvara z Katedry Inžinierskej geológie s príspevkom Quantitative retrospective evaluation of landslide susceptibility maps, case study: Stara Lubovna district

Cenu dekana Prírodovedeckej fakulty UK v Ba v ENVIRONMENTÁLNEJ sekcií ziskala Pavlína Eliška Šotek z Katedry environmentálnej ekológie a manažmentu krajiny, PRIF UK s príspevkom Vplyv medi na rast a fotosyntetické pigmenty žaburinky menšej (Lemna minor L.)

Cenu dekana Prírodovedeckej fakulty UK v Ba v DIDAKTICKEJ sekcií ziskala Dominika Kunzová z Katedry didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky PRIF UK s príspevkom Stres a vyhorenie učiteľov prírodovedných predmetov počas pandémie COVID-19

Cena prezidenta Slovenskej nukleárnej spoločnosti 

Cenu prezidenta Slovenskej nukleárnej spoločnosti za najlepší príspevok z tematiky palivového cyklu jadrovo-energetických zariadení a mierového využívania ionizujúceho žiarenia v lekárskych a prírodných vedách získali 

Barbora Daniela Filová z Masarykovovej Univerzity, Přírodovedecká fakulta, Ústav geologických vied s príspevkom: Dlhodobé sledovanie chemického a izotopového zloženia podzemnej vody vo výukovom vrte v areáli PrF MU

Kishan Aherwar z Katedry geológie a paleontológie s príspevkom Deciphering the variability of authigenic 10Be/9Be ratio from deltaic to offshore facies: An attempt to improve applicability of method for dating

Vipul Vilas Kusumkar z Katedry jadrovej chémie s príspevkom Cellulose Hydroxyapatite composite based on Cigarette Waste: Influence of Concentration onto 133Ba Removal

Cena Slovenskej Chemickej Spoločnosti

Najlepšie napísaný a najzaujímavejší príspevok, prezentovaný formou prednášky za Slovenskú chemickú spoločnosť získala Arshitha Madhusudhan z Katedry anorganickej chémie s príspevkom: Effect of hydrochar on the photo-induced activity of magnetite for removal of Rhodamine B

Hlasovanie o "Naj poster"

Cenu ankety o "naj poster" získal Filip Cesnak z Katedry geológie a paleontológie s príspevkom Finding of the Miocene turtle shell fragment from the vicinity of Dúbravská hlavica (Bratislava, Slovakia)