Pozvánka na ŠVK 2022

Informácie v súvislosti s opatreniami proti šíreniu koronavírusu

Na základe predpokladaných uvoľňovaní protipandemických opatrení bude ŠVK 2022 prebiehať prezenčnou formou v priestoroch Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Zahraničným účastníkom konferencie, ktorí sa z dôvodu pretrvávajúcej pandemickej situácie nebudú môcť zúčastniť konferencie prezenčnou formou, bude umožnené zúčastniť sa konferencie online formou cez platformu MS Teams. Títo účastníci budú musieť svoj príspevok odprezentovať len formou prezentácie, odprezentovanie príspevkov formou posteru nebude v tomto prípade umožnené.  

Prosím, v prípade zhoršenia pandemickej situácie, sledujte túto stránku pre prípadné zmeny v organizácii. Ďakujeme za pochopenie a v prípade otázok sa na nás neváhajte obrátiť.

RNDr. Eva Viglašová, PhD.
predsedníčka OV ŠVK

Oficiálna pozvánka na ŠVK2022

Vážené dámy, vážení páni,

v mene Organizačného a Odborného výboru ŠVK PriF UK si Vás dovoľujem pozvať na vedecké podujatie s medzinárodnou účasťou, na Študentskú vedeckú konferenciu PriF UK PriF UK 2022, ktoré na základe aktuálne situácie predbežne plánuje prezenčne na pôde Prírodovedeckej fakulty UK:

v stredu 27. apríla 2022

Študenti bakalárskeho, magisterského (inžinierskeho) a doktorandského štúdia (bez PhD.) majú výbornú príležitosť verejne prezentovať výsledky svojej vedeckej práce, a tiež seba ako osobnosť. Konferencie sa môžu aktívne zúčastniť aj študenti stredných škôl a gymnázií.


Na "ŠVK2022" budú v každej hlavnej sekcii (biologickej, didaktickej, environmentálnej, geografickej, geologickej, chemickej) odovzdané diplomy a ocenenia dekana fakulty, cena rektora UK, ale aj množstvo iných ocenení.

Výstupom bude recenzovaný zborník plnotextových príspevkov s ISBN.

Príspevky prechádzajú recenzným konaním cez webové rozhranie, ktorú zabezpečuje odborný výbor tvorený docentmi a profesormi Prírodovedeckej fakulty UK v BA. Výstupom bude recenzovaný zborník plnotextových príspevkov s ISBN.
Poprosím Vás o rozšírenie tejto informácie medzi Vašich študentov.

Registrácia prihlášok a príspevkov bude prebiehať do 01.04.2022.

Viac informácií na: http://fns.uniba.sk/svk
Navštíviť nás môžete aj na: http://www.facebook.com/svkprifuk

S úctou a prianím pekného dňa,

RNDr. Eva Viglašová, PhD.
predsedníčka OV ŠVK PriF UK