Poplatky ŠVK 2024

Poplatky ŠVK 2024

Konferenčný poplatok: 45,- € 

(konferenčný poplatok zahŕňa max. 2 príspevky, organizačné a technické zabezpečenie konferencie, recenzovaný zborník, ktorý bude dostupný online na webe ŠVK v časti Zborníky
Potvrdenie o zaplatení konferenčného poplatku dostane každý platiaci účastník v deň konania ŠVK 2024. 

UPOZORNENIE: 
Príspevky budú akceptované a zaradené do Zborníka ŠVK 2024 len v prípade, že dodržíte stanovený termín (25. marca 2024) na uhradenie konferenčného poplatku. 

POKYNY PRE ÚHRADU KONFERENČNÉHO POPLATKU 

 

Konferenčný poplatok NEHRADIA

Tí účastníci, ktorí boli ocenení na ŠVK PriF UK 2023 

Študenti stredných škôl a gymnázií  

Študenti Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského Bc. a Mgr. stupňa štúdia  

Členovia Organizačného výboru  

 

Konferenčný poplatok HRADIA: 

Interní doktorandi PriF UK v Bratislave:  konferenčný poplatok môžu uhradiť jedným z nasledujúcich spôsobov: 

  • v registračnom formulári ŠVK uvedú po dohode so svojím školiteľom tzv. prvok ŠPP (kód grantu v účtovnom systéme Sofia, NIE číslo grantu), na ktorom sú finančné prostriedky, a z ktorého im PriF stiahne konferenčný poplatok ako príspevok fakulte. 

  • Konferenčný poplatok môžu interní doktorandi uhradiť aj prevodom na účet, spôsobom uvedeným v časti Ostatní účastníci ŠVK, do 25. marca 2024. Presný dátum realizácie platby spolu s dokladom o zaplatení (printscreen prevodu, pdf...) je potrebné oznámiť na e-mailovú adresu: maria.chovancova@uniba.sk 

Ostatní účastníci ŠVK 2024:  
hradia konferenčný poplatok do 25. marca 2024 prevodom na účet:  

 

ŠTÁTNA POKLADNICA, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15

Účet: 000000-7000082845/8180

VS: 25042024

IBAN: SK34 8180 0000 0070 0008 2845

SWIFT: SUBASKBX (pri platbe zo zahraničia môže byť generovaný údaj BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX, čo je v poriadku)

Produkt: Bežný účet neúročený

Názov účtu: Bežný účet Prírodovedecká fakulta UK Bratislava

Mena účtu: EUR

Klient/VOJ: Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave

ID klienta/VOJ: 11260

Adresa klienta/VOJ: Mlynská dolina, Bratislava – mestská časť Karlova Ves, 842 15 DO POZNÁMKY UVÁDZAJTE PRIEZVISKO A MENO ÚČASTNÍKA.

 

Doklad o zaplatení (printscreen bankového prevodu, pdf ...) spolu s presným dátumom platby JE POTREBNÉ zaslať na e-mailovú adresu: 
maria.chovancova@uniba.sk 

Účastníci, za ktorých uhradila konferenčný poplatok organizácia, musia túto skutočnosť uviesť v registračnom formulári ŠVK. Pre vystavenie daňového dokladu je potrebné uviesť identifikačné údaje organizácie:  
Celý názov organizácie 
IČO 
Adresa organizácie – ulica, PSČ, mesto, štát 
Platca DPH (áno/nie) 
Fyzická/právnická osoba 
DIČ 
IČ DPH 
 

- Bez uvedenia potrebných identifikačných údajov organizácie alebo v prípade uhradenia poplatku zo súkromného účtu účastníka nebude možné faktúru vystaviť. V tomto prípade účastník obdrží potvrdenie o zaplatení konferenčného poplatku, ktoré obsahuje všetky náležité informácie. 

- Faktúry budú vystavené v deň konania ŠVK 2024. 

 

Akékoľvek otázky týkajúce sa poplatkov smerujte, prosím, na e-mailovú adresu: 
maria.chovancova@uniba.sk