Poplatky ŠVK 2023

Poplatky ŠVK 2023

Konferenčný poplatok: 25,- € 

(konferenčný poplatok zahŕňa max. 2 príspevky, organizačné a technické zabezpečenie konferencie, recenzovaný zborník, ktorý bude dostupný online na webe ŠVK v časti Zborníky
Potvrdenie o zaplatení konferenčného poplatku dostane každý platiaci účastník v elektronickej forme do dvoch dní od konania eŠVK 2023. 

UPOZORNENIE: 
Príspevky budú akceptované a zaradené do Zborníka eŠVK 2023 len v prípade, že dodržíte stanovený termín (29. marca 2023) na uhradenie konferenčného poplatku. 

POKYNY PRE ÚHRADU KONFERENČNÉHO POPLATKU 

 

Konferenčný poplatok NEHRADIA

Tí účastníci, ktorí boli ocenení na ŠVK PriF UK 2022 

Študenti stredných škôl a gymnázií  

Študenti Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského Bc. a Mgr. stupňa štúdia  

Členovia Organizačného výboru  

 

Konferenčný poplatok HRADIA: 

Interní doktorandi PriF UK v Bratislave:  konferenčný poplatok môžu uhradiť jedným z nasledujúcich spôsobov: 

  • v registračnom formulári eŠVK uvedú po dohode so svojím školiteľom tzv. prvok ŠPP (kód grantu v účtovnom systéme Sofia, NIE číslo grantu), na ktorom sú finančné prostriedky, a z ktorého im PriF stiahne konferenčný poplatok ako príspevok fakulte. 

  • Konferenčný poplatok môžu interní doktorandi uhradiť aj prevodom na účet, spôsobom uvedeným v časti Ostatní účastníci ŠVK, do 29. marca 2023. Presný dátum realizácie platby spolu s dokladom o zaplatení (printscreen prevodu, pdf...) je potrebné oznámiť na e-mailovú adresu: maria.chovancova@uniba.sk 

Ostatní účastníci eŠVK 2023:  
hradia konferenčný poplatok do 29. marca 2023 prevodom na účet:  
ŠTÁTNA POKLADNICA, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15 
Účet: 000000-7000082845/8180 
VS: 26042023 
IBAN: SK34 8180 0000 0070 0008 2845 
SWIFT: SUBASKBX 
(pri platbe zo zahraničia môže byť generovaný údaj BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX, čo je v poriadku) 
Produkt: Bežný účet neúročený 
Názov účtu: Bežný účet Prírodovedecká fakulta UK Bratislava 
Mena účtu: EUR 
Klient/VOJ: Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave 
ID klienta/VOJ: 11260 
Adresa klienta/VOJ: Mlynská dolina, Bratislava – mestská časť Karlova Ves, 842 15 
DO POZNÁMKY UVÁDZAJTE PRIEZVISKO A MENO ÚČASTNÍKA. 

Doklad o zaplatení (printscreen bankového prevodu, pdf ...) spolu s presným dátumom platby JE POTREBNÉ zaslať na e-mailovú adresu: 
maria.chovancova@uniba.sk 

Účastníci, za ktorých uhradila konferenčný poplatok organizácia, musia túto skutočnosť uviesť v registračnom formulári eŠVK. Pre vystavenie daňového dokladu je potrebné uviesť identifikačné údaje organizácie:  
Celý názov organizácie 
IČO 
Adresa organizácie – ulica, PSČ, mesto, štát 
Platca DPH (áno/nie) 
Fyzická/právnická osoba 
DIČ 
IČ DPH 
 

- Bez uvedenia potrebných identifikačných údajov organizácie alebo v prípade uhradenia poplatku zo súkromného účtu účastníka nebude možné faktúru vystaviť. V tomto prípade účastník obdrží potvrdenie o zaplatení konferenčného poplatku, ktoré obsahuje všetky náležité informácie. 

- Faktúry budú vystavené v deň konania eŠVK 2023 a budú zaslané poštou na adresu organizácie, ktorá uhrádzala konferenčný poplatok. 

 

Akékoľvek otázky týkajúce sa poplatkov smerujte, prosím, na e-mailovú adresu: 
maria.chovancova@uniba.sk