Ocenenia pre najlepších

Cena rektora Univerzity Komenského v Bratislave

Cenu rektora Univerzity Komenského v Bratislave získala Juliána Čudrnáková z Gymnázia Bilikova v Bratislave s príspevkom Lev jaskynný – pokus o vedeckú obrazovú rekonštrukciu.

Ocenenie za najlepší príspevok z oblasti biológie, chémie, environmentalistiky, geografie, geológie a didaktiky prírodných vied

Cenu dekana Prírodovedeckej fakulty UK v Ba v BIOLOGICKEJ sekcií ziskala Michaela Handlovská z Katedry mikrobiológie a virológie PriF UK s príspevkom Rastlinné katechíny v modulácii odpovede patogénnych kvasiniek voči antimikrobiálnym látkam.

Cenu dekana Prírodovedeckej fakulty UK v Ba v CHEMICKEJ sekcií ziskala Katarína Cifraničová z Katedry jadrovej chémie PriF UK s príspevkom Vlastnosti dimetakrylátu 2M skúmané technikou PALS.

Cenu dekana Prírodovedeckej fakulty UK v Ba v GEOGRAFICKEJ sekcií ziskal Samuel Ferencei z Katedry fyzickej geografie a geoinformatiky PriF UK s príspevkom Poloautomatická identifikácia liahnisk komárov na základe LiDARových dát s vysokým rozlíšením.

Cenu dekana Prírodovedeckej fakulty UK v Ba v GEOLOGICKEJ sekcií ziskal Luca Reato z Katedry mineralógie PriF UK s príspevkom Calc-silicate skarnoid xenoliths from Čamovce quarry, Southern Slovakia.

Cenu dekana Prírodovedeckej fakulty UK v Ba v ENVIRONMENTÁLNEJ sekcií ziskala Viktória Krajanová z Katedry geochémie PriF UK s príspevkom Ramanova spektroskopia vybraných oxalátov kovov.

Cenu dekana Prírodovedeckej fakulty UK v Ba v DIDAKTICKEJ sekcií ziskal Alexander Kmeť z Katedry didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky PriF UK s príspevkom Vplyv praktickej aktivity zameranej na fotografickú chémiu na zmenu žiackych postojov k umeniu a prírodovedným predmetom.

Cena prezidenta Slovenskej nukleárnej spoločnosti 

Cenu prezidenta Slovenskej nukleárnej spoločnosti za najlepší príspevok z tematiky palivového cyklu jadrovo-energetických zariadení a mierového využívania ionizujúceho žiarenia v lekárskych a prírodných vedách získali Matej Štíbr z Katedry jaderní chémie FJFI ČVUT s príspevkom: Příprava superparamagnetických nanočástic oxidů železa pro značení farmaceutickými radionuklidy, Zoltán Krascsenits z Katedry jadrovej chémie PriF UK s príspevkom: Optimalizácia podmienok prípravy a kontrola kvality peptidov označených rádionuklidom 64CuAndrea Chovanová z Katedry molekulárnej biológie PriF UK s príspevkom: Radioprotektívny účinok Ginkgo biloby na radiačne indukované poškodenia DNA.

Cena Slovenskej Chemickej Spoločnosti

Najlepšie napísaný a najzaujímavejší príspevok, prezentovaný formou prednášky za Slovenskú chemickú spoločnosť získal Dominik Sarvaš z Katedry fyzikálnej a teoretickej chémie PriF UK s príspevkom:Infrared spectrometry of thermal degradation of vitamin C.

Hlasovanie o "Naj poster"

Cenu ankety o "naj poster" získala Nina Cekulová z Katedry antropológie PriF UK s príspevkom: Traumatické lézie na kostrových pozostatkoch z krypty v Katedrále Najsvätejšej Trojice v Žiline