Informácie pre autorov 2023

Informácie v súvislosti rekonštrukciou budovy

Na základe rozsiahlych rekonštrukčných prác prebiehajúcich naprieč celou budovou Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, bude eŠVK 2023 z bezpečnostných a aj kapacitných dôvodov prebiehať online formou cez platformu MS Teams.   

Ďakujeme za pochopenie a v prípade otázok sa na nás neváhajte obrátiť. 

RNDr. Mária Chovancová, PhD. 
predsedníčka OV ŠVK 

Informácie pre autorov

eŠVK PriF UK je určená študentom bakalárskeho, magisterského a doktorandského stupňa štúdia s prírodovedným zameraním práce v rámci stanovených tematických okruhov (bez vedecko-akademickej hodnosti PhD., tzn. prezentujúci autor nesmie mať udelenú hodnosť PhD.). Konferencie sa môžu aktívne zúčastniť aj študenti stredných škôl a gymnázií. 

REGISTRÁCIA účastníkov a príspevkov #eŠVK2023 PREDĹŽENÁ do 29.03.2023.

Prezentujúci (prvý) autor sa môže eŠVK zúčastniť maximálne s dvoma príspevkami. Príspevok na eŠVK spracúva riešenú tému na úrovni pôvodnej vedeckej štúdie s reprezentatívnym výberom odbornej literatúry s vhodne zvolenými vedeckými postupmi, verifikovateľnými hypotézami a je spracovaný vo forme vedeckého článku (viď. Šablóna príspevku). Ako príspevok na ŠVK nie je prípustný kompilát odbornej literatúry! 

Informácie ku konferenčným poplatkom nájdete TU.

Príspevky do zborníka

Podávanie príspevkov na #eŠVK2023 je možné výhradne prostredníctvom webstránky ŠVK PriF UK.

Systém pre podávanie príspevkov pre #eŠVK2023 na stránke
svkprifuk.fns.uniba.sk bude OTVORENÝ od 01.03.2023 do 29.03.2023.

Príspevky do zborníka eŠVK budú prijímané v slovenskom, českom, alebo anglickom jazyku. Príspevok musí byť vypracovaný v MS Word a formátovaný podľa požadovanej šablóny. Súbor s príspevkom musí byť uložený pod menom prezentujúceho autora v tvare Priezvisko_Meno.docx (bez diakritiky) v maximálnej celkovej veľkosti do 5MB.

Šablóna príspevkov pre eŠVK 2023

Dôležité upozornenie: Použite aktuálne šablóny pre rok 2023. Stanovený formát príspevku (fonty, veľkosti písma, riadkovanie, nastavenia okrajov strán, poradie jednotlivých častí atď.) je povinné dodržať tak, ako je stanovené v šablóne. Tabuľky musia byť vytvorené priamo v MS Word, nie skopírované z MS Excel. Grafy musia byť do textu vložené ako obrázky vo formáte png/jpg (Vložiť špeciálne...), nie ako editovateľné objekty MS Excel. Obrázky vkladajte vo vhodnom rozlíšení. Nedodržanie formálnych požiadaviek môže byť dôvodom pre neprijatie príspevku.

Šablóna príspevku ŠVK v slovenčine/češtine je k dispozícii na stiahnutie tu.

Template for Conference submissions in English is available for download here.

Príspevok ŠVK 2023

Zborník ŠVK 2019

Rozsah celého príspevku (spolu s tabuľkami, obrázkami a prílohami) je minimálne 3 strany, maximálne 6 strán.

Príspevky, ktoré nebudú spĺňať formálne požiadavky (rozsah príspevku, formátovanie textu podľa šablóny, citovanie literatúry) nebudú podstúpené na recenziu a budú vrátené autorovi (nebudú zaradené do zborníka ani do programu konferencie)! Akceptované príspevky budú uverejnené v zborníku recenzovaných príspevkov konferencie.

Na ŠVK môže byť prezentovaný výlučne príspevok, ktorý prešiel recenziou a bol zaradený do zborníka.

Účastník ŠVK si môže sám zvoliť formu prezentácie svojho príspevku, a to buď prednášku alebo poster.

Prezentácia príspevku formou prednášky

Prezentácia: 10 minút + 5 minút diskusia. 

Prezentácia príspevku formou posteru

Posterová sekcia bude prebiehať online formou cez MS Teamse od pondelka 24. apríla 2023. 

Poster pripravte v pomere strán 16:9 (orientácia na šírku - landscape) a exportujte do formátu .jpg alebo .png v maximálnej veľkosti 5 MB. Takto pripravený poster zašlite adresu prif.svk@uniba.sk najneskôr do  21.4.2023