Legislatíva

Legislatíva k doktorandskému štúdiu

Študijný poriadok Univerzity Komenského
Vnútorný predpis č. 22/2023, Úplné znenie VP č. 20/2019 Študijný poriadok UK v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2

Študijný poriadok Prírodovedeckej fakulty UK  (prílohy)
Vnútorný predpis č. 12/2023 

Štipendijný poriadok Univerzity Komenského  [.pdf]
Vnútorný predpis č. 21/2022 (úplné znenie vnútorného predpisu č. 9/2018 Štipendijný poriadok UK v znení dodatku č. 1-3)

Školné a poplatky na Univerzite Komenského
* Vnútorný predpis č. 18/2023 [.pdf] Prílohy [.pdf]
Smernica rektora UK v BA, Úplné znenie vnútorného predpisu č. 17/2021, Smernice rektora UK v BA, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na Univerzite Komenského v BA v znení dodatkov č. 1-5
* Vnútorný predpis č. 6/2022 Smernica rektora UK v BA Dodatok č. 2 k vnútornému predpisu č. 17/2021 Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK v BA

Vnútorný predpis č. 23/2021 Univerzity Komenského v Bratislave [.pdf]
Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave

Rámcové zásady pre prideľovanie štipendijných miest na študijné programy doktorandského štúdia PriF UK 

Smernica o zriaďovaní odborových komisií pre dokt.štúdium (Smernica dekana fakulty č. 1/2016) 

Kompetencie školiteľov doktorandov a vedúcich pracovísk pri zabezpečovaní doktorandského štúdia (uznesenie č. 9/2006, prijaté na kolégiu dekana) 

Usmernenie k čerpaniu študijného voľna doktorandov v dennej forme doktorandského štúdia 

Smernica rektora UK o publikačnej činnosti   

Vnútorný predpis č. 7/2018
Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave
Úplné znenie vnútorného predpisu č. 12/2013
Smernice rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na
Univerzite Komenského v Bratislave v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2

Zákon o vysokých školách 131/2002 Z.z. a ostatné právne predpisy pre oblasť VŠ

Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky 243/2012 Z.z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia odborov vzdelania

Usmernenie ku povinnosti platby za prekročenie štandardnej dĺžky doktorandského štúdia (uznesenie Vedenia PriF UK dňa 11.06.2019)

Vnútorný predpis č. 19/2018 Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave, ktorou sa určujú pravidlá schvaľovania školiteľov doktorandského štúdia na Univerzite Komenského v Bratislave

Vyhláška č. 244/2019 Z.z. Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o sústave študijných odborov Slovenskej republiky