Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Akademický rok 2014/2015

PRACOVNÝ WORKSHOP V IIUM

Z iniciatívy Prírodovedeckej fakulty UK (doc. B.Brestenskej) sa konal 9.6.2015 v Inkubátore inovatívnych učiteľov Microsoft pracovný workshop na tému „Spolupráca pre skvalitnenie prípravy budúcich učiteľov na UK“, na ktorý boli pozvaní zástupcovia 7 fakúlt Univerzity Komenského, ktoré pripravujú budúcich učiteľov. Cieľom stretnutia bolo vytvoriť platformu a diskusnú pôdu pre skvalitnenie prípravy budúcich učiteľov na  pôde Univerzity Komenského.

Workshop sa realizoval za účasti prorektorky UK pre štúdium, RNDr. Zuzany Kovačičovej, PhD., dekana Prír.fak.UK doc. RNDr. Milana Triznu, PhD. a prodekana Prír.fak.UK doc. RNDr. Branislava Blehu, PhD.

Zo 6 fakúlt pripravujúcich učiteľov  na UK prišlo na workshop 19 zástupcov:

Filozofická fak.UK –       doc. PhDr. Mária Matulčíková, CSc.

Pedagogická fak. UK – doc. RNDr. Edita Partová, CSc., PaedDr. Renáta Tóthová, PhD.,

Mgr. Eva Faithová, PhD.

FMFI UK – doc. RNDr. Peter Demkanin, PhD., doc. PaedDr. Monika Tomcsányiová, PhD.,

PaedDr. Roman Hrušecký, PhD., doc, RNDr. Andrej Ferko, PhD., PaedDr. Lila Koreňová, PhD.

FTVŠ UK – doc. PaedDr. Janka Peráčková, PhD.

Evanjelická bohoslovecká fak. UK – ThDr. Dávid Benka, PhD.

Prírodovedecká fak. UK – doc. RNDr. Beáta Brestenská, PhD., doc. RNDr. Katarína Ušáková, PhD.,

RNDr. Henrieta Mázorová, PhD., RNDr. Štefan Karolčík, PhD., PaedDr. Elena Čipková, PhD., PhDr. Helena Hrubišková, PhD., Mgr. Martin Šponiar, Mgr. Jana Cibulková.

Na workshope sa otvorene diskutovalo o potrebe skvalitnenia prípravy budúcich učiteľov, ktorá nie je možná bez vzájomnej spolupráce všetkých 7 fakúlt na UK. Účastníci sa dohodli na konkrétnych záveroch, ktoré budú prezentované pani prorektorkou na vedení UK a na kolégiu rektora UK.


Hlavným výstupom z pracovného workshopu je návrh na  vytvorenie Konzorcia 7 fakúlt UK, ktoré bude mať zástupcov z vedenia fakúlt  a výkonných členov (na základe odborného a osobného záujmu). Konzorcium bude mať mandát na vytváranie pozitívnej spolupráce medzi fakultami pripravujúcich budúcich učiteľov, na podávanie návrhov a zmien týkajúcich sa skvalitnenia prípravy budúcich učiteľov, na tvorbu novej koncepcie vzdelávania (formálneho, neformálneho a celoživotného vzdelávania), na zber a výmenu informácií, na prezentovanie výstupov fakúlt a vytvorení spoločnej pracovnej platformy pri príprave študijných programov učiteľského štúdia, ktoré budú zohľadňovať kvalitu, inovácie a trendy vzdelávania v príprave budúcich učiteľov.

Pracovné stretnutie hodnotíme veľmi pozitívne, lebo už len to, že sa stretli kolegovia, ktorých téma oslovuje a prezentovali svoj osobný záujem a sú ochotní aj vložiť svoj osobný čas, nad rámec pracovných povinností, je veľkou výzvou a šancou pre Univerzitu Komenského byť lídrom a etalónom v kvalite prípravy budúcich učiteľov na Slovensku. 

(Fotogaléria)

 

 

DISKUSNÉ FÓRUM o budúcnosti slovenských učiteľov

Inkubátor inovatívnych učiteľov Microsoft (IIUM) a spoločnosť Microsoft Slovensko, v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave si Vás dovoľujú srdečne pozvať na diskusné fórum s predsedom NR SR a digitálnym lídrom pre Slovensko Petrom Pellegrinim a generálnou riaditeľkou portálu Profesia.sk Ivanou Molnárovou, na tému: Budúcnosť slovenských učiteľov

Diskusia je určená predovšetkým pre všetkých študentov učiteľstva. Diskusia sa uskutoční 29. 4. 2015 (streda) v čase 14:30 -16:00h v B1-301, Aula Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského. 

Podujatie sa uskutoční pod záštitou dekana PriF UK, doc. RNDr. Milana Triznu, CSc. a prorektorky UK pre študijné veci RNDr. Zuzany Kovačičovej, PhD.

(Fotogaléria)

 

 

Konferencia ASŠŠZS „Kľúčové slová: Kvalilta, budúcnosť, technológie“ #kbt 2015, Zvolen

16.-17. apríla sa v hoteli Poľana vo Zvolene konala odborná konferencia Asociácie súkromných škôl a súkromných zariadení Slovenska (ASŠŠZS),  počas ktorej bol predstavený projekt Inkubátor inovatívnych učiteľov Microsoft (IIUM). 

(čítaj ďalej

 

 

ČAJ V INKUBÁTORE

Pripravili sme pre teba a tvojich spolužiakov neformálne posedenie pri dobrom čajíku s predstaviteľmi z radov učiteľov a riaditeľov základných a stredných škôl na aktuálne témy. Téma prvého posedenia je „Akého učiteľa chce riaditeľ?“ Pozvanie medzi nás prijali: pani Alena Petáková (riaditeľka ZŠ v Lamači a predsedníčka Združenia samosprávnych škôl Slovenska), pani Saskia Repčíková (predsedníčka Asociácie súkromných škôl a zariadení SR) a pán Norbert Kyndl (zástupca za asociáciu riaditeľov gymnázií a riaditeľ gymnázia L. Novomestského v Bratislave)...

(Fotogaléria)

 

 

IIUM NA PÔDE UK

Prezentácia cieľov a pilotných výsledkov projektu Inkubátora inovatívnych učiteľov Microsoft sa uskutoční dňa 8. apríla 2015 o 14.00 hod. v Auditóriu Maximum

(Právnická fakulta UK, Šafárikovo nám. 6, Bratislava, 2. poschodie).

(čítaj ďalej) - Stránka Univerzity 

 

 

KONFERENCIA MICROSOFT PRE ŠKOLSTVO, 12.ROČNÍK

V dňoch 11.-12.3.2015 sa v Žiline konala konferencia Microsoft pre školstvo. Programom konferencie boli prednášky a semináre zamerané na prezentovanie aktuálnych IKT trendov vo vzdelávaní, ukážky riešení pre implementáciu IKT, manažment projektov, Office 365 a iných produktov Microsoft pre vysoké, stredné a základné školy. Nechýbala ani výmena skúseností a prezentácie zákazníckych riešení, vrátane prezentácie Inkubátora inovatívnych učiteľov Microsoft. Počas galavečera konferencie bol tím IIUM ocenený za profesionálny prístup a získal ocenenie za zavádzanie Microsoft inovatívnych technológií na akademickej pôde. 

(čítaj ďalej) - Stránka fakulty

(čítaj ďalej) - Naša univerzita – marec 2015 (PDF dokument)

 

 

V IIUM ZAČALA VÝUČBA

V letnom semestri 2014/2015 začala výučba aj v IIUM. Ako prví mohli reálne vyskúšať digitálne technológie v priestoroch IIUM študenti 3.ročníka Bc. učiteľstva, kombinácie biológia chémia, v rámci povinného predmetu Didaktika chémie. Počas dvoch blokov (3.3.2015 a 10.3.2015) mali študenti možnosť  oboznámiť sa a pracovať s tabletmi (systém 2v1), komplexným experimentálnym systémom PASCO a softvérom SPARKvue. Naučili sa ako fungujú základné ovládacie nástroje softvéru SPARKvue, realizovali experiment s teplotným senzorom a senzorom na meranie pH.

(Fotogaléria)

 

 

ŠKOLENIE PASCO

K technickému vybaveniu IIUM patrí  okrem 16 tabletov aj 5 sád z komplexného experimentálneho systému PASCO so softvérom SPARKvue, ktoré pomáhajú žiakom skúmať prírodné deje a javy okolo nás a porozumieť im. Ako používať systém PASCO a rôzne senzory, ako pracovať so softvérom SPARKvue, ako zhromažďovať, spracovať, ukladať, analyzovať dáta získané počas experimentovania sa mali možnosť naučiť zamestnanci, doktorandi z Katedry didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky v rámci školenia, ktoré bolo realizované p. Borovičkom a p. Staněkom zo spoločnosti Profimedia, s.r.o. Obom pánom veľmi pekne ďakujeme za zaujímavé, podnetné školenie.

Bohatý zdroj informácií, tipov a nápadov pre rôzne fyzikálne, chemické, biologické experimenty  s využitím systému PASCO nájdete na portály www.experimentujme.cz.

 

 

3. NÁRODNÁ KONFERENCIA ZUCH

Dňa 2. 2. 2015 sa na pôde Prírodovedeckej fakulty UK už po tretí krát uskutočnila národná konferencia Združenia učiteľov chémie. V rámci konferencie bol učiteľom chémie zo základných a stredných škôl z celého Slovenska predstavený projekt Inkubátor inovatívnych učiteľov Microsoft.

Viac o 3. národnej konferencii ZUCH sa dočítate na stránke http://zuch.sk/index.php/2013-08-22-21-16-56/3-narodna-konferencia-3

Zborník z konferencie:

http://zuch.sk/images/Zbornik_03.pdf

(Fotogaléria)

 

 

OTVORENIE IIUM

Slávnostné otvorenie Inkubátora inovatívnych učiteľov Microsoft sa uskutočnilo 4.12.2015 za prítomnosti generálneho riaditeľa Microsoft Slovakia, s.r.o.  Marcusa Breyera, prorektora UK Jána Pekára a dekana Prírodovedeckej fakulty UK Milana Triznu. Počas otvorenia bola podpísaná dvojročná dohoda o spolupráci medzi Prírodovedeckou fakultou UK a spoločnosťou Microsoft, s.r.o., v ktorej technologickú a softvérovú stránku zabezpečuje Microsoft Slovakia, s.r.o.  a odbornú a aplikačnú stránku do prípravy budúcich učiteľov a do vzdelávania ďalších cieľových skupín zabezpečuje Prírodovedecká fakulta UK. Odborným garantom projektu je Beáta Brestenská z Katedry didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky, PriF UK.

Grant od spoločnosti Microsoft Slovakia, s.r.o. zabezpečil priestorové vybavenie miestnosti a technické vybavenie - 16 tabletov s odnímateľnými klávesnicami, 5 sád senzorov PASCO pre realizáciu prírodovedných experimentov s podporou digitálnych technológií. Softvérové aplikácie pre meranie a spracovanie experimentov a nové Cloud služby Microsoft.  

Zároveň bol uskutočnený krst monografie „Inovácie a trendy v prírodovednom vzdelávaní“ od autorského kolektívu z Katedry didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky a inovatívnych učiteľov z praxe.

(Fotogaléria)

(Video z otvorenia)