Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Redakčná rada

Hlavný redaktor:

prof. RNDr. Agáta Fargašová, DrSc. (fargasova@fns.uniba.sk)

Výkonný redaktor:

doc. RNDr. Eva Pauditšová, PhD. (epaudits@fns.uniba.sk)

Technický redaktor:

Mgr. Blanka Lehotská, PhD. (lehotska@fns.uniba.sk)

 

 

Redakčná rada:

Mgr. Slavomír Čerňanský, PhD. (1)

doc. RNDr. Andrej Ďurža, CSc. (1)

prof. RNDr. Agáta Fargašová, DrSc. (1)

doc. RNDr. Edgar Hiller, PhD. (1)

prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD.(2)

doc. Mgr. Róbert Kabai, PhD. (3)

doc. Ing. Vladimír Kočí, PhD. (4)

RNDr. Zdena Krnáčová, PhD. (5)

Mgr. Blanka Lehotská, PhD. (1)

RNDr. Milan Lehotský, CSc. (6)

MSc. Luisa Fernanda Ricaurte López, PhD. (11)

Dr. Anna Majchrowska, PhD. (10)

RNDr. Alena Nováková, PhD. (12)

doc. RNDr. Eva Pauditšová, PhD. (1)

doc. RNDr. Katarína Pavličková, CSc. (1)

prof. RNDr. František Petrovič, PhD. (7)

Ing. Tamara Reháčková, PhD. (8)

doc. RNDr. Alexandra Šimonovičová, CSc. (1)

Mgr. Hana Vojtková, PhD. (9)

Mgr. Ivana Vykouková, PhD. (1)

 

(1) Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovenská republika 

(2) Prírodovedecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Jesenná 5, 040 01 Košice, Slovenská republika 

(3) Fakulta krajinnej architektúry, Korvínova univerzita v Budapešti, Villányi ul. č. 35-43, 1118 Budapešť, Maďarsko 

(4) Fakulta technologie ochrany prostředí, Vysoká škola chemickotechnologická v Praze, Technická 5, budova A, 166 28 Praha 6 – Dejvice, Česká republika

(5) Ústav krajinnej ekológie, Slovenská akadémia vied, Štefánikova 3, 814 99 Bratislava, Slovenská republika

(6) Geografický ústav, Slovenská akadémia vied, Štefánikova 49, 814 73 Bratislava, Slovenská republika

(7) Fakulta prírodných vied, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra, Slovenská republika 

(8) Fakulta architektúry, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Námestie slobody 19, 812 45 Bratislava, Slovenská republika 

(9) Vysoká škola báňská, Hornicko-geologická fakulta, Technická univerzita Ostrava, ul. 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava – Poruba, Česká republika 

(10) Fakulta geografických vied, Univerzita v Łódźi, ul. Narutowicza 88, 90-139, Łódź, Poľsko

(11) EAWAG, Švajčiarsky federálny inštitút hydrologických vied a technológií, Überlandstrasse 133, P.O. Box 611, 8600 Dübendorf, Switzerland 

(12) Mikrobiologický ústav Akademie věd České republiky, Laboratórium genetiky a metabolizmu húb, Videňská 1083, 142 00 Praha 4 – Krč, Česká republika