Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Pokyny pre autorov

Vo vedeckom časopise Acta Environmentalica Universitatis Comenianae (Bratislava), ktorý vychádza dvakrát ročne, sú uverejňované originálne vedecké práce pôvodného a aplikovaného vedeckého výskumu z oblasti environmentálnych vedných disciplín, ako aj správy, krátke oznámenia a informácie o výsledkoch výskumov z environmentálne orientovaných vedných odborov. Príspevky autorov sú prijímané v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku.

Autor/autori majú plnú zodpovednosť za pôvodnosť práce, za ich vecnú a formálnu správnosť. Príspevky v časopise sú recenzované. O zaradení príspevkov do časopisu rozhoduje redakčná rada na základe výsledkov recenzných posudkov. Autor/autori sú o akceptácii článku a jeho zaradení do postupu redakčných úprav informovaní.

Redakčná rada prijíma príspevky celoročne, ale spracováva ich k dvom termínom: do 31.3. a do 31.10. príslušného kalendárneho roka. Platbu (11,00 €/naformátovaná strana, vrátane príloh) za uverejnenie príspevku je potrebné uhradiť po jeho akceptácii redakčnou radou. Informácie potrebné na realizovanie platby sú autorom zasielané. Rukopis je potrebné zaslať v elektronickej podobe na adresy redaktorov. Pravidlá na úpravu rukopisu, ako aj ďalšie informácie o časopise, sú uvedené na internetovej stránke: http://fns.uniba.sk/actaenvi/.

 

Pokyny pre autorov (vzor): 

Písmo: celý príspevok - Times New Roman, veľkosť 12

Riadkovanie: 1

Zarovnanie textu: do bloku (na oba okraje)

Nastavenie strany:

vlastná veľkosť (nie A4) - šírka 17 cm, výška 24 cm; okraje: horný 1,5 cm, dolný 2 cm, ľavý 2,5 cm, pravý 2 cm

Rozsah príspevku:

5-15 strán vrátane abstraktu, príloh a zoznamu literatúry

Štruktúra príspevku:

Názov (v slovenskom alebo českom jazyku a tiež v anglickom)

Autor(i): meno a priezvisko

Úplná adresa pracoviska autora(ov), emailová(é) adresa(y)

Abstrakt (v anglickom jazyku)

Kľúčové slová (4-5 hesiel v slovenskom alebo českom jazyku)

Úvod

Metodika

Výsledky

Diskusia

Záver

Literatúra

Prílohy:

všetky grafické a tabuľkové prílohy sú publikované v čiernobielej podobe. Pomenovania obrázkov uvádzať pod obrázkom, pomenovania tabuliek uvádzať nad tabuľkou v tvare: Tab. 1: Názov, Obr. 1: Názov.

Obrázky a mapy:

potrebné dodať vo vysokom kvalitnom rozlíšení a v štandardných formátoch (jpg, tif, bmp, ... ). Pri mapách uvádzať grafickú mierku.

Tabuľky:

použiť jednoduché tenké čierne orámovanie, bunky bez farebnej výplne

Jednotky: používať SI systém

Literatúra:

citované diela abecedne zoradiť. Pre bibliografické odkazy v texte nepoužívať kapitálky a veľké písmo (príklad: ... Podľa Metalu (2003) sa metodický problém... alebo Buzorius et al. (1999) sa zaoberali...). Bibliografické odkazy uvádzať v jazyku, v akom bolo dielo pôvodne napísané.