Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Vol. 23 (2015) č. 2

Acta Environmentalica Universitatis Comenianae (Bratislava):

Vol. 23 (2015) č. 2

Obsah:

BAUS P., PAUDITŠOVÁ E. & LABUDA M.: Priestorová databáza štruktúry dostupností mestských zelených plôch v Bratislave a jej využitie pri výskume preferencií obyvateľov v ich návštevnosti ... 5

BOHUŠ M.: Hniezdenie včelárika zlatého (Merops apiaster L. 1758) na horizontálnych plochách a jeho ekosozologické súvislosti ... 14

IGONDOVÁ E. & MAJZLAN O.: Zastúpenie druhov čeľade Carabidae na Šusjkom rašelinisku a v jeho okolí v roku 2014 ... 20

JUHÁSOVÁ J., ČERŇANSKÝ S., BELÁKOVÁ E. & ŠIMONOVIČOVÁ A.: Bioakumulácia a biovolatilizácia arzénu a antimónu z kontaminovaných pôd v laboratórnych podmienkach ... 29

KUDLIČKA L.: Kontaminace a obohacení antimonem v půdách Slovenska ... 36

MOLNÁROVÁ M. & FARGAŠOVÁ A.: Účinok zinočnatých iónov na rast a fotosyntetické pigmenty Sinapis alba L. a Brassica napus napus L. ... 41

SEMERÁD M., ČERŇANSKÝ S., ŠIMONOVIČOVÁ A., TAKÁČOVÁ A., KUBÁTOVÁ A. & MATÚŠ P.: Využitie mikrobiálneho biolúhovania pri získavaní kovov z elektroodpadu ... 48

SIGMUND J., ZVARÍKOVÁ M., MASAROVIČ R., ZVARÍK M. & FEDOR P.: Metodické faktory reliability detekcie inváznych druhov v kybertaxonómii ... 55

ŠKVARKOVÁ J.: Analýza súčasného stavu a predpokladov udržateľného rozvoja vidieckych obcí v regióne Banská Štiavnica ... 63

 

KRÁTKE SPRÁVY: 

FEDOR P.: Cena Mikuláša Lisického - od koncepcie k laureátom ... 73