Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Vol. 23 (2015) č. 1

Acta Environmentalica Universitatis Comenianae (Bratislava):

Vol. 23 (2015) č. 1

Obsah:

ŘÍHOVÁ AMBROŽOVÁ J., ČIHÁKOVÁ, P. & ŠKOPOVÁ V.: Studium biocidních účinků nanočástic stříbra ... 5

ČERŇANSKÝ S.: Znečistenie životného prostredia arzénom a jeho účinky na ľudské zdravie ... 16

FARGAŠOVÁ A.: Kontaminácia vnútorného prostredia a jej zdravotné dopady ... 25

FEDOR P., MASAROVIČ R., ZVARÍKOVÁ M. & FEDOROVÁ J.: Potenciál dištančnej online klasifikácie pri umelo inteligentnej detekcii introdukcie patogénnych organizmov v poľnohospodárskej krajine na príklade dvoch modelových druhov Thysanoptera ... 40

LITAVSKÝ J. & LABUDA M.: Invázne druhy rastlín v špeciálnej prírodnej rezervácii (ŠPR) "Carska bara" ... 48

MAKOVNÍKOVÁ J. & KANIANSKA R.: Regulačné ekosystémové služby hodnotené na príklade aktívneho hliníka v kambizemiach s využitím čiastkového monitorovacieho systému - pôda ... 55

RUŽIČKOVÁ J., NEVŘELOVÁ M. & LEHOTSKÁ B.: Stanovenie Spoločenskej hodnoty biotopov a druhov Martinského lesa a Šenkvického hája ... 66

TAMÁSOVÁ A.: Pilotné hodnotenie vybraných ekosystémových služieb mestskej zelene v areáli Bratislava - Staré Grunty ... 77

KRÁTKE SPRÁVY: 

ZEMAN M. & STEBELOVÁ K.: Svetelná kontaminácia prostredia - Negatívne biologické účinky umelého svetla v noci ... 89