Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Vol. 22 (2014) č. 1

Acta Environmentalica Universitatis Comenianae (Bratislava):

Vol. 22 (2014) č. 1

Obsah:

FARAGÓ T., PEŤKOVÁ K., JURKOVIČ Ľ. & MOLNÁROVÁ  M.: Dynamika uvoľňovania arzénu z technozeme iniciálnej s obsahom elektrárenského popola (lokalita Zemianske Kostoľany) ... 5

KRNÁČOVÁ Z. & HREŠKO J.: Ekologický manažment v tradičnej agrárnej krajine ako základný predpoklad ochrany kvality krajiny a životného prostredia ... 14

LABUDA M. & MURTINOVA S.: Environmentálne hodnotenie multifunkčnosti poľnohospodárstva (komparačná analýza) ... 25

MIHÁL T. & LEHOTSKÁ B.: Vplyv premenných prostredia na dynamiku hibernujúcej kolónie Rhinolophus hipposideros v Plaveckej jaskyni (Malé Karpaty) ... 37

NEMČEKOVÁ L. & PUCHEROVÁ Z.: Cestná doprava súčasť životného prostredia v meste Nitra ... 47

NEVŘELOVÁ M. & ŠTEFANCOVÁ D.: Priechodnosť územia pre raticovú zver z hľadiska preferencie krajinných prvkov pri migráciách ... 62

PAUDITŠOVÁ E.: Kvalita hodnotenia vplyvov na krajinu v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie na Slovensku ... 72

REHÁČKOVÁ T. & RUŽIČKOVÁ J.: Charakteristika flóry a vegetácie skalného výbežku pod hradným vrchom v Bratislave ... 97

ŠIMONOVIČOVÁ A.: Ekologické faktory ovplyvňujúce biodiverzitu pôdnych mikroskopických húb ... 109

KRÁTKE SPRÁVY

VAČOKOVÁ L.: Cena Slovenskej republiky za krajinu 2014 ... 119