Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Vol. 21 (2013) č. 2

Acta Environmentalica Universitatis Comenianae (Bratislava):

Vol. 21 (2013) č. 2

Obsah:

DRUGA M.: Historické krajinné štruktúry ako indikátory zmien krajinnej pokrývky ... 5

IVAN P.: Príklad aplikácie vybraných metodických postupov hodnotenia ekologickej stability krajiny na Slovensku ... 13

KABINOVÁ M.: Význam vybraných historických krajinných štruktúr na fytodiverzitu trávnych porastov ... 19

KANDERKOVÁ M.: Prvky votívnej architektúry v krajine a ich význam ... 27

MOLITORIS Ľ. & PAVLIČKOVÁ K.: Potenciál rozvoja rekreácie - prípadová štúdia v mikroregióne Veľká Javorina - Bradlo ... 36

PAVELKOVÁ CHMELOVÁ R., ŠARAPATKA B., FRAJER J., PAVKA P. & NETOPIL P.: Databáze zaniklých rybníků v Českej republike a jejich současné využití ... 48

TÓTH A. & SUPUKA J.: Poľnohospodárske parky: Historické agrárne štruktúry v urbanizovanom prostredí (metropolitné územie Barcelony, Španielsko) ... 60

VALKO M.: Využitie historických máp pri hodnotení a kvantifikácii zmien koryta rieky Muráň ... 67

KRÁTKE SPRÁVY: 

LABUDA M.: Pobrežné a ostrovné ekosystémy strednej Európy - odborná exkurzia ... 75